Bazhenova O. V., and Krytsun K. I. “THE MODIGLIANI–ADDO–BRUMBERG LIFE-CYCLE MODEL: APPLYING TO UKRAINE’S ECONOMY”. Ekonomika, Vol. 92, no. 4, Jan. 2013, pp. 73-81, doi:10.15388/Ekon.2013.0.2343.