Nuotolinio mokymosi stilių personalizavimas
Informacinės technologijos mokymui ir studijos
Saulius Preidys
Leonidas Sakalauskas
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3152
PDF

How to Cite

Preidys S. and Sakalauskas L. (2011) “Nuotolinio mokymosi stilių personalizavimas”, Informacijos mokslai, 560, pp. 42-49. doi: 10.15388/Im.2011.0.3152.

Abstract

Mokymosi stiliai yra skirtingi. Kai kurie teikia pirmenybę klausymui ir kalbėjimui, kiti teksto analizei arba mokosi pasitelkę vaizdines priemones. Tačiau daugumos studentų mokymosi stilius yra mišrus. Ypač tai aktualu žinoti kuratoriams ir kursų autoriams, dirbantiems su studentais, studijuojančiais nuotoliniu būdu: reikiamai parengta mokymosi medžiaga, suasmenintos užduotys ir asmeniški komentarai padės studentui greičiau pasiekti iškeltus kurso tikslus ir uždavinius. Šiame straipsnyje
autoriai, remdamiesi Honey ir Mumfordo (1992) sukurta tipologija, nagrinėja mokymosi stilių nustatymą ir vizualizavimą, analizuodami studentų veiklą virtualaus mokymosi aplinkose ir sukauptiems duomenims taikydami duomenų gavybos metodus.

Personalization of Learning Styles in Distance Education
Saulius Preidys, Leonidas Sakalauskas

Summary
Different learners have different styles of learning. Some of them give the priority to listening and speaking, others to text analysis or visual tools. Nevertheless, the learning style of many learners is mixed. Tutors and course creators working with distance learners should be aware of this fact. Appropriate learning materials, personalised assignments and personal comments would help the learner in achieving the aims and objectives of the course. Referring to Honey and Mumford (1992), the authors of the article analyse the determination and visualisation of learning styles, by tracking learners’ activities in virtual learning environments and using data mining methods.

eight: 18px;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>