Savivaldybių bibliotekų informacijos paslaugų tyrimas lyginamuoju metodu
Paslaugų vadyba
Terttu Kortelainen
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3463
PDF

How to Cite

Kortelainen T. (2007) “Savivaldybių bibliotekų informacijos paslaugų tyrimas lyginamuoju metodu”, Informacijos mokslai, 400, pp. 105-114. doi: 10.15388/Im.2007.0.3463.

Abstract

Straipsnyje aptariamas Ðiaurës Suomijos bibliotekose vykdytas projektas. Projektas iðsiskyrë tuo, jog já ágyvendino praktikos bendruomenës, kurios buvo sudarytos ið skirtingø savivaldybiø bibliotekø atstovø. Straipsnyje pateikiami vienos ið bendruomeniø, kuri buvo atsakinga uþ informacijos paslaugø vertinimo priemoniø kûrimà, rezultatai. Bendruomenë ið pradþiø iðsiaiðkino, kas tai yra informacijos paslaugos, kokia jø sudëtis, kokiø iðtekliø bûtina turëti norint teikti tokias paslaugas, kokie vartotojø poreikiai, kokia kompetencija reikalinga informacinëms paslaugoms teikti. Vëliau bendruomenës nariai lankë kiekvieno projekto dalyvio bibliotekà, domëjosi jos filosofija, planais, istorija, iðtekliais, darbo praktika, sëkminga patirtimi, partneriais. Gautus duomenis komandos nariai lygino tarpusavyje, nes net ir to paties tipo bibliotekos su tais paèiais iðtekliais gali pasiekti visiðkai skirtingus rezultatus. Sukurta informaciniø paslaugø kokybës

Consortium benchmarking between information services of municipal libraries
Terttu Kortelainen

Summary
Communities of practice, comprising representatives of different libraries, applied informal consortium benchmarking in their development and evaluation project. Sharing knowledge and practices were considered very important by the participants, and even small units could contribute to the development. This paper describes the practices of sharing knowledge concerning information service in public libraries. The study is based on information gathered by interviews and questionnaires from the participants, and project documentation, the contents of which have been studied qualitatively*.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)