Medicinos informacijos paslaugų poveikio analizė
Paslaugų vadyba
Lyn Robinson
David Bawden
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3464
PDF

How to Cite

Robinson L. and Bawden D. (2007) “Medicinos informacijos paslaugų poveikio analizė”, Informacijos mokslai, 400, pp. 95-104. doi: 10.15388/Im.2007.0.3464.

Abstract

Darbo tikslas – analizuoti problemas, susijusias su bibliotekø ir informaciniø paslaugø poveikiu medicinos darbuotojams, ir pateikti rekomendacijas, leidþianèias plëtoti ðio tipo informaciniø paslaugø teikimà. Nagrinëjamas nestacionaraus pirminës sveikatos prieþiûros ir psichikos sveikatos srièiø medicinos darbuotojø aptarnavimo Londono mieste atvejis, remiantis 2006 m. kovà atliktu Londono medicinos bibliotekø veiklos tyrimu. Straipsnyje iðskiriami nevienodai lengvai iðmatuojami informacinio aptarnavimo aspektai, kartu ávertinant ir juos veikianèius faktorius. Tyrimu buvo siekta parodyti kokybinius tiek tiesioginio, tiek netiesioginio Londono medicinos bibliotekø informaciniø paslaugø poveikio rodiklius. Tirta trimis etapais:

• Darbo apraðymø, ataskaitø, darbo ávertinimo apklausø bei kitos dokumentacijos analizë;
• Bibliotekininkø interviu metodo taikymas;
• Vartotojø apklausos anketø studijavimas.
Buvo nustatytos ðios informacinio aptarnavimo poveikio sritys (svarbos maþëjimo seka):
• Didesnë aptarnaujamø medikø informaciniø iðtekliø
kompetencija ir panauda;
• Kokybiðkai geresni apmokytø medicinos darbuotojø informacinio raðtingumo ágûdþiai;
• Operatyvus vartotojø informavimas apie prieinamus iðteklius;
• Medicinos darbuotojai jautë informacinæ paramà, didesná pasitikëjimà savo profesiniais gebëjimais;
• Bibliotekinis aptarnavimas skatino racionalesnës ir árodymais grástos medicinos praktikos taikymà;
• Visø lygiø medicinos darbuotojø sprendimai skiriant gydymà tapo geresni.
Pagrindiniais nestacionaraus medikø informacinio aptarnavimo veiksniais laikytini:
• Informacinio aptarnavimo charakterisitikos;
• Bibliotekininkø asmeninës ir profesinës savybës;
• Informacinio aptarnavimo organizacijos dalykai;
• Informacinio aptarnavimo problemos.
Tyrëjai pateikia ðias esmines rekomendacijas ir iðvadas:
• Nestacionarus medicinos darbuotojø aptarnavimas daro netiesioginá poveiká ligoniø gydymui, todël turëtø bûti toliau plëtojamas ir remiamas finansiðkai;
• Siekiant nustatyti tiesioginæ sàsajà tarp bibliotekinio aptarnavimo ir sëkmingo medikø darbo, reikia detaliau iðtirti vartotojus, bet tai gali bûti neámanoma bendruomeninëse sveikatos prieþiûros ástaigose.

Measuring the impact of healthcare information services*
Lyn Robinson, David Bawden

Summary
This paper looks at the issues inherent in assessing the impact of library and information services (LIS) to healthcare professionals. Using the example of an evaluation of outreach services to primary care and mental health workers within London, we identify service features which are readily measurable and those which are not, together with the factors affecting them. Recommendations for good practice are drawn from the findings**.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy