[1]
Žurnalas K. 1961. Kronika. Kalbotyra. 3, (Dec. 1961), 256–259. DOI:https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1961.18539.