[1]
Valeika L. 1972. Some Functional Aspects of Noun Modifiers in Lithuanian and English. Kalbotyra. 23, 3 (Dec. 1972), 81–92. DOI:https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1972.20129.