[1]
Valeika L. 1975. Semantic Sentence-Types in Lithuanian and English. Kalbotyra. 26, 3 (Dec. 1975), 51–64. DOI:https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1975.20712.