[1]
Michelini G. 1982. Apie “istorinio” prezenso tekstualinę funkciją. Kalbotyra. 33, 1 (Dec. 1982), 72–77. DOI:https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1982.22097.