[1]
Girdenis A. and Piročkinas A. 1977. Jonas Jablonskis – dialektologas. Kalbotyra. 28, 1 (Dec. 1977), 29–39. DOI:https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1977.22140.