Michelini G. (1982). Apie “istorinio” prezenso tekstualinę funkciją. Kalbotyra, 33(1), 72–77. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1982.22097