Girdenis A., & Piročkinas A. (1977). Jonas Jablonskis – dialektologas. Kalbotyra, 28(1), 29–39. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1977.22140