Pažūsis L. (1977). Kronika. Kalbotyra, 28(3), 68. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1977.23502