Rouski M. (2021). The Semantic-Discursive Status of comme je l’ai dit ‘as I said’. Kalbotyra, 74, 182-197. https://doi.org/10.15388/Kalbotyra.2021.74.10