Michelini, Guido. 1982. “Apie ‘istorinio’ Prezenso Tekstualinę Funkciją”. Kalbotyra 33 (1), 72–77. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1982.22097.