Pažūsis L. 1977. “Kronika”. Kalbotyra 28 (3), 68. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1977.23502.