Rouski M. (2021) “The Semantic-Discursive Status of comme je l’ai dit ‘as I said’”, Kalbotyra, 74, pp. 182-197. doi: 10.15388/Kalbotyra.2021.74.10.