Knygotyra
Knygotyra
Download

Knygotyra ISSN 0204–2061 eISSN 2345-0053
2020, vol. 75, pp. 162–198 DOI: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.75.65

Knygynai Lietuvoje 2013–2018 metais: mažiau fizinių knygynų, mažiau knygų pasirinkimo

Arūnas Gudinavičius
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedra
Universiteto g. 3, LT-0513 Vilnius, Lietuva
El. paštas arunas.gudinavicius@kf.vu.lt

Santrauka. Nepaisant įvairių pasaulinių ir lokalių ekonominių krizių, dalies skaitytojų perėjimo prie skaitymo ekranuose, augančių pirkimo internetu įpročių, mažėjančio knygų skaitymui skiriamo laiko, fiziniai knygynai sugeba keistis ir išlaikyti savo pirkėjus. Šis tyrimas yra 2013 metų tyrimo tęsinys, siekiant užfiksuoti momentinę situaciją ir nustatyti per penkerius metus įvykusius pasikeitimus Lietuvos fiziniuose knygynuose. Tyrimo metu atnaujintas ir patikslintas 2013 metais sudarytas Lietuvoje veikiančių knygynų sąrašas, atlikta surinktų duomenų analizė bei palyginimas su 2013 metų duomenimis. Rezultatai parodė, kad nuo 2013 iki 2018 m. knygynų Lietuvoje sumažėjo 18,8 proc., iki 168. Vidutiniškai vienam Lietuvos knygynui tenkančių gyventojų skaičius padidėjo 16,2 proc. ir siekė 16 720 gyventojų vienam knygynui, iki 15-os (2013 metais buvo 9) padidėjo savivaldybių skaičius, kuriose visai nėra knygynų. Didžiausi Lietuvos knygynų tinklai išliko tie patys: „Vaga“ ir „Pegasas“, išlaikę ir beveik tokį patį knygynų skaičių – 33 knygynus 2018 metų pabaigoje. Sumenko vidutinių knygynų tinklų skaičius, o iš devynių mažų knygynų tinklų (2–3 knygynai), kuriems 2013 metais priklausė po du knygynus, išliko tik vienas. Tokie pasikeitimai rodo, kad du didieji knygynų tinklai „Vaga“ ir „Pegasas“ stiprina savo padėtį rinkoje. Skaičiuojant pagal knygynų skaičių, 2018 metais jie jau turėjo 39 proc. rinkos. Sumažėjo fiziniuose Lietuvos knygynuose prieinamas asortimentas – nuo vidutiniškai 9 tūkst. pavadinimų 2013 metais iki 6 tūkst. pavadinimų 2018 metais. Atrodo, kad fizinių knygynų 2004–2008 metų lenktynės dėl didžiausio knygų pavadinimų asortimento jau praeityje, dabar stebime papildomų prekių pasirinkimo knygynuose didėjimą, kartais jų pardavimo plotui net viršijant knygų pardavimo plotus. Nuo 2008 metų stebimą fizinių knygynų Lietuvoje skaičiaus ir jų asortimento mažėjimą bei kaitą lėmė kelios priežastys – pradedant tuo metu kilusia ekonomikos krize, tebesitęsiančiu gyventojų skaičiaus mažėjimu ir baigiant knygų skaitymo įpročių mažėjimu, dalies skaitytojų perėjimu prie skaitymo ekranuose bei apsipirkimo internetu populiarėjimu.

Reikšminiai žodžiai: knygynai, Lietuva, knygynų tinklai, knygų asortimentas, knygynų geografija.

Bookstores in Lithuania in 2013–2018: Less Physical Bookstores, Less Choice of Books

Summary. Despite various global and local economic crises, the shift of some readers to screen reading, growing online shopping habits, and the shorter time spent on reading books, physical bookstores are able to change and retain their customers. This research is a continuation of a 2013 study in order to capture the current situation and identify the changes that have taken place in Lithuanian physical bookstores over the past five years. During the research, the list of bookstores operating in Lithuania compiled in 2013 was updated and clarified, and an analysis of the collected data and comparison with the data of 2013 were performed. The results showed that from 2013 to 2018 the number of bookstores in Lithuania decreased by 18.8%, to 168 units. On average, the number of inhabitants per Lithuanian bookstore increased by 16.2% and reached 16,720 inhabitants per bookstore; the number of municipalities with no bookstores at all increased to 15 (9 in 2013). The largest Lithuanian bookstore networks remained the same: Vaga and Pegasas, which maintained almost the same number of bookstores – 33 bookstores at the end of 2018. The number of medium-sized bookstore networks decreased, and only one of the nine small bookstore networks (2–3 bookstores), which owned two bookstores in 2013, remained. Such changes show that the two major bookstore networks Vaga and Pegasas are strengthening their market position. Calculated by the number of bookstores, in 2018 they already ran 39% of the market. The range of available books in physical Lithuanian bookstores has decreased – from an average 9 thousand titles in 2013 up to 6 thousand titles in 2018. It seems that the 2004–2008 race between physical bookstores for the largest range of book titles in the past is now witnessing an increase in the choice of additional goods in bookstores, sometimes even exceeding their book sales. The decrease and change in the number and range of physical bookstores in Lithuania since 2008 was due to several reasons – from the economic crisis at that time, the continuing decline of the population to the decline of book reading habits, and the transition of some readers to on-screen reading and online shopping.

Keywords: bookstores, Lithuania, bookstore networks, book assortment, bookstore geography.

Received: 2020 01 25. Accepted: 2020 05 28
Copyright © 2019 Arūnas Gudinavičius. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Įvadas

Nuo XXI amžiaus pradžios vis labiau įsigalint skaitmeninei informacijai ir skaitymui ekranuose vis dažniau suabejojama, ar (ir kiek ilgai) dar reikalingi fiziniai knygynai, pardavinėjantys spausdintas knygas. Nepaisant įvairių pasaulinių ir lokalių ekonominių krizių, fiziniai knygynai sugeba keistis ir išlaikyti savo pirkėjus. Jų egzistencijai pavojų kelia ne tik dalies skaitytojų perėjimas prie skaitymo ekranuose, augantys pirkimo internetu įpročiai, bet ir apskritai mažėjantis knygų skaitymui skiriamas laikas. „Kantar“ tyrimo1 duomenimis, 27 proc. lietuvių perka daugiau internetu nei fizinėse parduotuvėse. „Eurostat“ duomenimis2, nuo 1995 metų knygų ir laikraščių skaitymo laikas Europos Sąjungos šalyse sutrumpėjo nuo 1,8 proc. iki 1,1 proc. 2016 metais. Paradoksalu, bet skaitmeninių knygų novatorius „Amazon“, 2015 metais Sietle (JAV) atidaręs pirmąją savo fizinę parduotuvę, skirtą knygų prekybai ir užsakymų atsiėmimui, toliau didina fizinių knygynų skaičių. 2019 metų pabaigoje jau buvo 21 „Amazon Books“ ženklo knygų parduotuvė įvairiuose Jungtinių Valstijų miestuose3. Turime ir lietuviškų pavyzdžių. Nuo 2011 metų veikianti viena didžiausių internetinių knygų parduotuvių „Knygos.lt“ 2017 metais pakeitė savininkus ir taip pat atidarė savo pirmąją fizinę parduotuvę ir užsakymų atsiėmimo vietą. 2019 metais tokių parduotuvių jau buvo trys.

Didžiausiose pasaulio knygų rinkose fizinių knygynų situacija skirtinga. 2009–2018 m. laikotarpiu JAV 50 proc. padidėjo nepriklausomų knygynų skaičius (iki 2 470) ir jų įtaka, nepaisant 2008 m. krizės, didelės konkurencijos su knygynų tinklais ir internetiniais knygynais4. Meksikoje nuo 2009 iki 2014 metų užsidarė apie 10 proc. knygynų, daugiausia mažesniųjų, nepriklausančių tinklams5. Du pagrindiniai Brazilijos knygynų tinklai, užimantys per 40 proc. rinkos, 2018 metais inicijavo bankroto procedūras6. Didžiausia pasaulio knygų rinka tampančioje Kinijoje knygų pardavimai fizinėse parduotuvėse mažėja nuo 2012 metų, vien 2018 m. sumažėjo 6,7 proc., o pardavimai internetiniuose knygynuose didėja vidutiniškai po 20 proc. nuo 2016 metų7. Tai netrukdė Kinijos knygų rinkai 2018 metais pasiekti 55 mlrd. JAV dolerių vertę ir turėti apie 225 000 knygynų. Dėl Kinijos valdžios subsidijų 2018 metais daugelis knygynų tinklų stipriai padidino fizinių parduotuvių skaičius8.

Sistemingų Lietuvos knygynų raidos po 1990 metų tyrimų kol kas nedaug, o gausiausią jų dalį sudaro Lietuvos universitetų magistrų baigiamieji darbai.
Rudytė9 savo magistro darbe analizuodama Vakarų šalių knygų produkcijos pasiūlą Vilniaus knygynuose konstatuoja, kad nė viena užsienio knygų leidybos ar prekybos kompanija nėra įkūrusi savo padalinio, o bendradarbiavimas su Lietuvos knygynais grindžiamas prekybinėmis sutartimis arba atstovavimu. Žukaitė10 analizuoja tuo metu egzistavusių „Baltų lankų knygynų“ konkurencinio pranašumo, kuris buvo paremtas ypač dideliu prekybos salės plotu bei gausiu asortimentu, formavimą Lietuvos knygų rinkoje. Ji taip pat pateikia 2008 metais egzistavusių keturių didžiųjų knygynų tinklų geografinį paplitimą (1 pav.).

 

11.png 

1 PAV. Lietuvos didžiųjų knygynų tinklų geografinis paplitimas 2008 metais

Astrauskaitė11, baigiamajame darbe analizuodama „Alma littera“ įmonių grupės konkurencijos strategiją, paliečia ir knygynų tinklą „Pegasas“, kuris 2009 metais įsigyja konkurentus – „Baltų lankų knygynus“. Urbonavičienė12 gilinosi į inovacijas skatinančias komunikacijos prielaidas analizuodama „Vagos“ knygynų tinklo atvejį, o Dabulevičiūtė13 modeliavo klientų aptarnavimo kokybės valdymo sistemą knygynų tinkle „Pegasas“. Šie paminėti magistrantų darbai leidžia susidaryti tam tikrą vaizdą apie didžiuosius knygynų tinklus, tačiau mažųjų arba nepriklausomų knygynų jie nepaliečia.

2013 metais Gudinavičiaus ir Nagytės14 atlikto tyrimo metu buvo išanalizuoti ir apibendrinti įvairūs šaltiniai apie skirtingais laikotarpiais Lietuvoje veikusius knygynus. Tyrimas atskleidė knygynų skaičių ir išsidėstymą įvairiuose Lietuvos regionuose XVIII–XX amžiais. Šiame tyrime pirmą kartą sistemiškai buvo tirta XXI amžiaus Lietuvos knygynų situacija išsidėstymo ir kitais aspektais.

Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) inicijuotoje knygų leidybos sektoriaus vystymosi Lietuvoje apžvalgoje15 dėmesys skirtas ir mažmeniniam knygų prekybos tinklui (knygynams). Šioje apžvalgoje, remiantis Lietuvos oficialiosios statistikos portalo informacija16, pateikiami veikiančių knygynų skaičiai 2008–2015 metais. Pvz., nurodoma, kad 2013 metais Lietuvoje veikė 157 knygynai, o 2015 metais – 144. Šie duomenys nesutampa su anksčiau minėto 2013 metų (kur buvo nustatyta, kad tuo metu Lietuvoje buvo veikiantys 207 knygynai) ir šio, 2018 metų, tyrimo rezultatais (168 veikiantys knygynai 2018 metais). Nesutapimą galima paaiškinti skaičiavimo metodika. Lietuvos statistikos departamentas duomenis renka naudodamas juridinių asmenų pateiktus duomenis apie savo veiklą (šiuo atveju – „G4761 Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse“). Tikėtina, kad kai kuriais atvejais juridiniai asmenys kaip pagrindinę veiklą nurodo ne knygų prekybą, o kitą savo vykdomą veiklą, kuri gali ir neturėti tiesioginės sąsajos su fiziniu knygynu. O 2013 ir 2018 metų tyrimo metodika skaičiavo tas knygų prekybos vietas, kurios save pačios laikė knygynais. Tokie duomenų skirtumai rodo, kaip stipriai galutiniai duomenys priklauso nuo skaičiavimo metodikos pasirinkimo.

Remigijus Misiūnas17 lygindamas knygų leidybą prieškario ir šiandienos Lietuvoje apibendrina, kad bendras po 1990 metų veikusių knygynų skaičius Lietuvoje „tikrai ne mažesnis nei veikusių 1918–1940 m.“. Ten pat nurodoma, kad 1938 metais Lietuvoje veikė 164 knygynai. O tai iš esmės tiek pat, kiek veikė šio tyrimo metu, 2018 metais. Netgi ir gyventojų skaičius Lietuvoje 1938 metais, 2,58 mln.18, buvo labai panašus į dabartinį – 2,81 mln. 2018 metais16.

Šis tyrimas yra 2013 metų tyrimo tęsinys, siekiant užfiksuoti momentinę situaciją ir nustatyti per penkerius metus įvykusius pasikeitimus (geografiniu ir kitais aspektais) Lietuvos knygynuose. Šio, pakartotinio tyrimo objektas – Lietuvos teritorijoje esantys knygynai ir jų tinklai nepriklausomai nuo jų specializacijos ir parduodamų knygų kalbos. Knygynų tinklu vadiname vienam savininkui priklausančią „organizaciniu atžvilgiu susietų įstaigų sistemą“19, turinčią du ar daugiau knygynų. Į tyrimą nebuvo įtrauktos knygų prekybos vietos, kur knygų prekyba sudaro labai mažą dalį visos prekybos atžvilgiu ir kurios nevadina savęs knygynais: mažmeninės spaudos kioskai, degalinės, maisto produktų bei kasdienio vartojimo prekių prekybos tinklai, prekiaujantys riboto kiekio tik tam tikrų kategorijų knygomis. LLA apžvalgoje15 nurodoma, kad tokie maisto produktų ir kasdienio vartojimo prekių prekybos tinklai užima apie 20 proc. knygų mažmeninės rinkos. Tyrime taip pat nedalyvavo internetiniai knygynai. Nėra duomenų, kokią rinkos dalį jie užima, tačiau bendros tendencijos rodo, kad žmonės vis dažniau apsiperka internetu. Ne išimtis ir knygos. Lietuvos gyventojų, internetu pirkusių spaudą (knygas, žurnalus ar laikraščius), dalis per 2008–2016 metus padidėjo nuo 1,2 iki 4,4 proc.16

Tyrimo tikslas – išanalizuoti knygynų išsidėstymo ir asortimento dydžio situaciją 2018 metų pabaigoje Lietuvoje bei nustatyti įvykusius pokyčius nuo 2013 metų pradžios. Tikslui pasiekti užsibrėžta nustatyti: kiek ir kokių knygynų veikė Lietuvoje 2018 metų pabaigoje; kokie buvo jų išsidėstymo ypatumai Lietuvos teritorijoje; knygynų tinklus, užimančius didžiausią rinkos dalį; vidutinį knygynų asortimento dydį; Lietuvos regionus, kuriuose knygynų galimai trūksta.

Tyrimo eiga suskirstyta į keturis etapus. Pirmo etapo metu (2018 m. lapkričio mėn.) buvo patikslintas 2013 metais sudarytas14 Lietuvoje veikiančių knygynų sąrašas. Duomenims apie Lietuvoje veikiančius knygynus patikslinti ir papildyti panaudotas duomenų rinkimo naudojant antrinius šaltinius metodas. Pirmiausia buvo atlikta paieška trijuose įmonių kataloguose (118.lt, rekvizitai.lt, 1588.lt) siekiant identifikuoti naujai atsiradusius ir sustabdžiusius veiklą knygynus. Vėliau, pasinaudojant 2013 metų sąrašo knygynų interneto svetainių adresais, surinkti ir patikslinti duomenys apie 2013 metais veikusius knygynus. Taip sudarytas pirminis 2018 metų veikiančių ir užsidariusių knygynų sąrašas su jų pavadinimais, savininkais, kontaktiniais duomenimis, adresais ir kitais duomenimis.

Antrame etape (2018 m. gruodžio mėn.) apklausos metodas panaudojant elektroninį paštą ir telefoną leido surinkti trūkstamus ir patikslinti pirmame etape surinktus duomenis. Apklausos metu knygynų atstovų (daugeliu atvejų vedėjų, direktorių) buvo prašoma nurodyti šiuo metu prekyboje esančių knygų pavadinimų, dirbančių darbuotojų skaičių, klausiama, ar prekiaujama papildomomis prekėmis. Apklausa telefonu ir el. paštu leido patikslinti knygynų skaičių Lietuvoje 2018 metų pabaigoje, sudaryti jų sąrašą, surinkti kitus duomenis. Tyrimo metu nustatytas knygynų skaičius gali būti ir nevisiškai tikslus, nes ne su visais knygynais pavyko susisiekti ir įsitikinti, kad jie veikia. Pastebėta prieštaringų atvejų: internete knygynų pateikta informacija iš dalies rodė, kad jie veikia, tačiau jie neatsiliepdavo nurodytais telefonų numeriais. Rezultatų tikslumui įtakos galėjo turėti ir tyrimo metu uždaromi arba atidaromi nauji knygynai ar keičiamas veiklos pobūdis.

Trečiame etape, atlikus geografinį duomenų apdorojimą, knygynų išsidėstymas panaudojant jų adresą (miestą, gatvę, namo numerį bei pašto kodą) grafiškai pavaizduotas Lietuvos žemėlapyje (http://arcg.is/1nTX0). Tam panaudota ArcGIS Online programinė įranga.

Ketvirtame etape atlikta duomenų analizė ir interpretacija. Surinkti, susisteminti ir patikslinti duomenys buvo analizuoti gyventojų skaičiaus, asortimento dydžio, teritoriniu ir kitais aspektais, interpretuoti lyginant su 2013 metų duomenimis ir padarytos išvados. Šiai analizei panaudota gyventojų skaičiaus savivaldybėse informacija, remiantis Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis.

Surinkti duomenys gali būti naudingi kaip šaltinis tolesniems knygynų, jų išsidėstymo Lietuvoje raidos tyrimams. Tyrimo informacija gali būti naudinga ir verslininkams (naujų knygynų steigėjams ar esamų savininkams), planuojantiems steigti naujas knygų prekybos vietas.

Knygynų skaičius ir išsidėstymas Lietuvoje ir didžiuosiuose miestuose

2013 metų pradžioje Lietuvoje buvo 2,98 mln. gyventojų ir 207 knygynai. 2018 metų pabaigoje (palyginti su 2013 m.) Lietuvoje gyventojų sumažėjo 5,7 proc. iki 2,81 mln., knygynų sumažėjo 18,8 proc., iki 168. Lietuvos teritorija vis dar yra gana tolygiai padengta knygynais, nors suprantama, kad didžiausios sankaupos yra didžiausiuose šalies miestuose (2 pav.).

22.png 

2 PAV. Klasterizuotas knygynų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje 2018 metų pabaigoje

Daugiausia (58) knygynų 2018 metais buvo didžiausiame Lietuvos mieste Vilniuje (3 pav.). Jie sudarė 32 proc. visų Lietuvos knygynų (2013 metais – 67 knygynai, arba 35 proc.). Bendras knygynų sumažėjimas Vilniuje siekė 13,4 proc.

Kaunas išliko antras pagal knygynų skaičių su 28 knygynais (4 pav.), praradęs vos 2, arba 6,7 proc. knygynų (2013 m. buvo 30).

33.png 

3 PAV. Knygynų išsidėstymas Vilniaus teritorijoje 2018 metų pabaigoje

 

44.png 

4 PAV. Knygynų išsidėstymas Kauno teritorijoje 2018 metų pabaigoje

Klaipėda praradusi 2 knygynus (arba 16,7 proc., palyginti su 2013 m.) su 10 knygynų liko trečia (5 pav.).

 

55.png 

5 PAV. Knygynų išsidėstymas Klaipėdos teritorijoje 2018 metų pabaigoje

Iš didžiųjų miestų labiausiai nukentėjo Šiauliai ir Panevėžys. 2013 metais atitinkamai turėję 10 ir 9 knygynus, 2018 metais jie liko su 5 (50 proc. sumažėjimas) ir 6 (33,3 proc. sumažėjimas).

Gyventojų ir knygynų skaičiaus santykis Lietuvos savivaldybėse

Identifikuojant Lietuvos vietoves (savivaldybes), kuriose knygynų yra ir kuriose jų trūksta, sudaryta Lietuvos savivaldybių ir jose esančių knygynų skaičiaus lentelė (1 lentelė). Trys savivaldybės 2018 metais turėjo po 4 knygynus, viena – tris ir dešimt – po du.

Nuo 28 iki 25 sumažėjo savivaldybių, kuriose yra tik po 1 knygyną, dažniausiai tai rajonų savivaldybės. Po vieną knygyną turėjo šios savivaldybės (skliaustuose nurodytas knygynų skaičius 2013 metais): Palangos m. sav. (2), Širvintų r. sav. (1), Skuodo r. sav. (1), Kupiškio r. sav. (1), Lazdijų r. sav. (2), Pakruojo r. sav. (1), Joniškio r. sav. (1), Varėnos r. sav. (2), Šilalės r. sav. (1), Elektrėnų sav. (1), Biržų r. sav. (1), Pasvalio r. sav. (1), Anykščių r. sav. (1), Jurbarko r. sav. (1), Prienų r. sav. (2), Kelmės r. sav. (1), Šakių r. sav. (1), Rokiškio r. sav. (1), Šalčininkų r. sav. (1), Vilkaviškio r. sav. (1), Radviliškio r. sav. (1), Utenos r. sav. (2), Kretingos r. sav. (4), Tauragės r. sav. (3), Klaipėdos r. sav. (1) ir Vilniaus r. sav. (1).

Knygynų visai nebuvo 15-oje savivaldybių (2013 metais – devyniose) iš šešiasdešimties: Akmenės r. sav. (1), Alytaus r. sav. (0), Birštono sav. (0), Ignalinos r. sav. (1), Kalvarijos sav. (1), Kazlų Rūdos sav. (0), Molėtų r. sav. (1), Neringos sav. (1), Pagėgių sav. (0), Panevėžio r. sav. (1), Rietavo sav. (0), Šiaulių r. sav. (0), Švenčionių r. sav. (0), Trakų r. sav. (0) ir Zarasų r. sav. (0).

23-ose savivaldybėse knygynų sumažėjo, 33-ose išliko tiek pat. Santykinai daugiausiai sumažėjo Kretingos r. sav. (nuo 4 iki 1), Šiaulių m. sav. (nuo 10 iki 5), Alytaus m. sav. (nuo 6 iki 4) ir Tauragės r. sav. (nuo 3 iki 1). Per penkerius metus keturiose savivaldybėse (Plungės r. sav., Kaišiadorių r. sav., Šilutės r. sav., Jonavos r. sav.) knygynų skaičius padidėjo – šiose savivaldybėse atsidarė po vieną naują knygyną.

2018 metų pabaigoje Lietuvoje buvo 2,81 mln. gyventojų. Palyginę savivaldybių gyventojų skaičių ir jose esančių knygynų skaičių gauname, kad vidutiniškai vienam Lietuvos knygynui tenka 16 720 gyventojų (2013 metais – 14 393 gyventojai vienam knygynui). Lyginant su 2013 metais vienam knygynui tenkančių gyventojų skaičius padidėjo 16,2 proc. Daugiausia gyventojų 2018 metais gyveno Vilniaus miesto savivaldybėje (0,55 mln.), knygynų čia taip pat buvo daugiausia – 58.

1 LENTELĖ. Knygynų skaičius savivaldybėse 2013 ir 2018 metais

Savivaldybė

Knygynų
skaičius (2018)

Knygynų
skaičius (2013)

Vilniaus m. sav.

58

67

Kauno m. sav.

28

30

Klaipėdos m. sav.

10

12

Panevėžio m. sav.

6

9

Šiaulių m. sav.

5

10

Alytaus m. sav.

4

6

Mažeikių r. sav.

4

5

Marijampolės sav.

4

4

Plungės r. sav.

3

2

Visagino sav.

2

2

Druskininkų sav.

2

3

Kaišiadorių r. sav.

2

1

Raseinių r. sav.

2

3

Ukmergės r. sav.

2

2

Šilutės r. sav.

2

1

Telšių r. sav.

2

2

Jonavos r. sav.

2

1

Kėdainių r. sav.

2

2

Kauno r. sav.

2

3

Anykščių r. sav., Biržų r. sav., Elektrėnų sav., Joniškio r. sav., Jurbarko r. sav., Kelmės r. sav., Klaipėdos r. sav., Kretingos r. sav., Kupiškio r. sav., Lazdijų r. sav., Pakruojo r. sav., Palangos m. sav., Pasvalio r. sav., Prienų r. sav., Radviliškio r. sav., Rokiškio r. sav., Skuodo r. sav., Šakių r. sav., Šalčininkų r. sav., Šilalės r. sav., Širvintų r. sav., Tauragės r. sav., Utenos r. sav., Varėnos r. sav., Vilkaviškio r. sav., Vilniaus r. sav.

po 1

 

Akmenės r. sav., Alytaus r. sav., Birštono sav., Ignalinos r. sav., Kalvarijos sav., Kazlų Rūdos sav., Molėtų r. sav., Neringos sav., Pagėgių sav., Panevėžio r. sav., Rietavo sav., Šiaulių r. sav., Švenčionių r. sav., Trakų r. sav., Zarasų r. sav.

knygynų nėra

 

Išanalizavus surinktus duomenis matyti, kad vienam knygynui skirtinguose miestuose ar rajonuose tenka skirtingas skaičius žmonių. Vilniaus ir Klaipėdos rajono savivaldybės išliko su didžiausiu skaičiumi gyventojų, tenkančių vienam knygynui (2 lentelė). Tikėtina, kad šių rajonų gyventojai knygas perka Vilniaus ir Klaipėdos miestuose. Nuo 2013 metų atsiradus po antrą knygyną Jonavos ir Šilutės rajonų savivaldybėse juose konkurencija dėl pirkėjų gerokai padidėjo. O Kauno, Tauragės, Kretingos, Utenos rajonų savivaldybėse atvirkščiai – užsidarius knygynams knygynui tenka daugiau aptarnaujamų gyventojų.

2 LENTELĖ. Lietuvos savivaldybės, kuriose vienam knygynui tenka daugiausiai gyventojų 2018 metais (mažiausia konkurencija)

Savivaldybė

Gyventojų skaičius vienam knygynui 2018

Vilniaus r. sav.*

96 575

Klaipėdos r. sav.*

56 131

Kauno r. sav.

46 322

Tauragės r. sav.

38 921

Kretingos r. sav.

37 945

Utenos r. sav.

37 914

* – rajonų savivaldybės, kurios gaubia didelius centrus – miestų savivaldybes

Nagrinėjant savivaldybes, kurių knygynams tenka mažiausias skaičius gyventojų, matyti pasikeitimų. Neringos savivaldybėje užsidarius vieninteliam knygynui (2013 metais jam teko 2 724 gyventojai) didžiausia konkurencinė aplinka (lyginant knygynų skaičių su gyventojų skaičiumi) susidarė Visagino, Vilniaus, Druskininkų, Kauno ir Alytaus miestų bei Plungės rajono savivaldybėse (3 lentelė).

3 LENTELĖ. Lietuvos savivaldybės, kuriose vienam knygynui tenka mažiausiai gyventojų 2018 metais (didžiausia konkurencija)

Savivaldybė

Gyventojų skaičius vienam knygynui 2018

Visagino sav.

9 343

Vilniaus m. sav.

9 439

Druskininkų sav.

9 803

Kauno m. sav.

10 299

Plungės r. sav.

11 236

Alytaus m. sav.

12 884

Analizuodami didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybėse esančių knygynų skaičių (4 lentelė) matome, kad didžiausia konkurencija (vienas knygynas aptarnauja mažiausią gyventojų skaičių) išliko Vilniuje (9 439 gyventojai vienam knygynui, padidėjo 17,3 proc., kai 2013 metais buvo 8 041). Mažiausia konkurencija susidarė Šiauliuose (2013 m. buvo Klaipėdoje) – net 20 115 gyventojų vienam knygynui. Tai beveik dvigubai daugiau nei prieš penkerius metus. Šitokį stiprų pokytį lėmė dvigubai sumažėjęs knygynų Šiauliuose skaičius – nuo dešimties iki penkių. Labai tikėtina, kad tokio pokyčio viena iš priežasčių – Šiaulių universiteto situacija. Jame besimokančiųjų ir naujai įstojusiųjų skaičius per penkerius metus sumažėjo beveik trigubai: 2013 metais jame bakalauro ir magistro studijų programose mokėsi 4 325 ir buvo priimta 1 083 nauji studentai, o 2018 metais jau mokėsi tik 1 583, o priimta 503 studentai20. Tačiau gyventojų skaičius Šiauliuose pasikeitė nežymiai – sumažėjo penkiais procentais.

4 LENTELĖ. Knygynų statistika didžiausiose Lietuvos savivaldybėse 2018 metais

Savivaldybė

Gyventojų skaičius 2018 (2013)

Knygynų skaičius 2018 (2013)

Gyventojų skaičius 1 knygynui 2018 (2013)

Vidutinis asortimento dydis 2018 (2013)

Vilniaus m. sav.

547 484
(538 747)

58 (67)

9 439
(8 041)

6 704
(9 217)

Kauno m. sav.

288 363
(307 498)

28 (30)

10 299
(10 250)

6 533
(6 003)

Klaipėdos m. sav.

148 908
(158 891)

10 (12)

14 891
(13 241)

11 200
(12 500)

Panevėžio m. sav.

88 678
(97 589)

6 (9)

14 780
(10 843)

5 450
(7 000)

Šiaulių m. sav.

100 575
(106 847)

5 (10)

20 115
(10 685)

3 333
(8 944)

Klaipėdos miesto situacija panaši – vieno knygyno aptarnaujamų gyventojų skaičius padidėjo 12,5 proc., iki 14 891 gyventojo vienam knygynui (kai 2013 metais buvo 13 241 gyventojas). Tarp didžiųjų miestų išsiskiria Kaunas. Jis per tirtą laikotarpį prarado du knygynus, tačiau, atitinkamai sumažėjus ir Kauno gyventojų skaičiui, vieno knygyno aptarnaujamų gyventojų skaičius išliko toks pat (pokytis mažesnis nei 0,01 proc.).

Knygynų tinklai

Didžiausi ir daugiausiai filialų Lietuvoje turintys knygynų tinklai išlieka „Vaga“ (UAB „Vagos prekyba“, įkurta 1997 metais) ir „Pegasas“ (UAB „ALG knygynai“, įkurta 2003 metais). Šių tinklų knygynai išsidėstę po visą Lietuvos teritoriją. 2018 metų pabaigoje, kaip ir 2013 metų pradžioje, „Vaga“ turėjo 33 knygynus (įskaitant ir veikiančius franšizės pagrindu), „Pegasas“ – taip pat 33 knygynus (2013 metais – 31 knygyną). Nors vieni knygynai buvo uždaryti, kiti atidaryti, iš esmės abiejų tinklų knygynų skaičius menkai kinta nuo 2008 metų, kai „Pegasas“ jų turėjo 31, o „Vaga“ – 3210. Atrodo, kad šių tinklų augimas stabilizavosi, nes Dabulevičiūtė13 nurodo, kad 2005 metais „Vaga“ turėjo 13, o „Pegasas“ – 15 knygynų.

Dvylika „Vagos“ tinklo ir šeši „Pegaso“ knygynai veikia franšizės pagrindu ir dauguma jų yra mažesniuose Lietuvos miestuose. Dar vienas knygynas, „Littera“, priklausė UAB „Alma Littera sprendimai“, kuri priklausė tai pačiai įmonių grupei kaip ir UAB „ALG knygynai“. Jis buvo uždarytas 2019 metų gegužės mėnesį, jau pasibaigus šiam tyrimui. Abu šie tinklai priklauso įmonių grupėms, kurios turi ir knygų leidyklas („Vaga“ ir „Alma littera“). Nors per penkerius metus abu tinklai išlaikė iš esmės tą patį knygynų skaičių („Pegasas“ padidino dviem knygynais), buvo nemažai ir pasikeitimų – vienur knygynai buvo uždaromi, kitur atidaromi nauji arba įsigyjami nepriklausomi knygynai. „Pegasas“ atidarė vienuolika naujų knygynų, „Vaga“ – šešis. Stebint asortimento įvairovės kitimą per penkerius metus matyti, kad knygų lentynų plotas mažėja, atsiranda vis daugiau knygynams nebūdingų prekių (virtuvės įrankiai, žaislai), plečiasi kavinių plotai.

Kalbant apie pokyčius didžiuosiuose knygynų tinkluose reikia paminėti, kad UAB „AL holdingas“ (AL grupė), kuriam priklauso knygų leidyklos „Alma littera“ ir „Šviesa“ bei knygynų tinklas „Pegasas“, 2013 metais ketino įsigyti 100 proc. UAB „Humanitas“ akcijų. Konkurencijos taryba preliminaraus planuojamo įsigijimo vertinimo metu nustatė, kad toks įsigijimas „galėtų sukurti ar sustiprinti dominuojančią padėtį ir tuo itin apriboti konkurenciją nacionalinėje užsienio kalbos bendrojo ugdymo vadovėlių ir mokymo priemonių rinkoje bei Vilniaus ir Kauno mažmeninės knygų prekybos knygynuose rinkose, nes įgyvendinus tokią koncentraciją nebeliktų savarankiško ir pakankamai stipraus AL grupės konkurento – UAB „Humanitas“21. Po tokio preliminaraus Konkurencijos tarybos vertinimo UAB „AL holdingas“ atsisakė ketinimų įsigyti UAB „Humanitas“ akcijų.

Anot Misiūno17, šiuo metu du didieji knygynų tinklai („Pegasas“ ir „Vaga“) turi nepalyginamai didesnę įtaką knygų rinkai nei 1918–1940 metais tinklai, kurie sąlygiškai buvo gerokai mažesni, pvz., Šv. Kazimiero draugija turėjo 14 knygynų, „Spaudos fondas“ – apie tuziną22.

Ta didžiųjų knygynų tinklų įtaka ypač sustiprėjo, kai 2009 metais veiklą sustabdė knygų platinimo didmenininkė UAB „Mūsų knyga“ prieš tai pardavusi savo turėtą penkių knygynų tinklą „Vagos“ tinklui ir kai AL grupė 2009 metais įsigijo „Baltų lankų knygynus“ (valdančius keturias knygų prekybos vietas) ir integravo juos į savo knygynų tinklą „Pegasas“. Anot „Alma litteros“ generalinio direktoriaus Arvydo Andrijausko, „pasikeitusios knygų verslo sąlygos ir ekonomikos realijos sektorių stumte stumia konsoliduotis“23, o Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, įvertinusi tuometinę padėtį mažmeninės prekybos knygomis rinkoje, konstatavo, kad „po koncentracijos UAB „Alma Littera“ užimama rinkos dalis bus pakankamai reikšminga, bet dominuojanti padėtis nebus sukuriama ar itin apribojama konkurencija“24. Dar 2008 metų duomenimis10, „Baltų lankų knygynai“, turėdami keturis ypač didelio ploto ir asortimento knygynus, sugebėjo konkuruoti su „Pegaso“ ir „Vagos“ tinklais užimdami apie 23 proc. rinkos skaičiuojant pardavimo pajamomis, o jų konkurencingumas skaičiuojant vienam ploto kvadratiniam metrui ir darbuotojui buvo didžiausias. „Baltų lankų knygynų“ savininkas leidėjas Saulius Žukas, paklaustas25, kodėl 2002 metais ėmėsi knygynų verslo, vėliau sakė: „mačiau, kad Lietuvoje nėra normalių knygynų, tokių kaip užsienyje. Aišku, tai buvo avantiūra. <...> Siekiau sukurti didelį knygyną, kuriame būtų galimybė eksponuoti ir akademines knygas, nes jas kituose knygynuose laikydavo pusmetį.“ Tame pačiame interviu komentuodamas savo knygynų pardavimą jis teigė, kad „iš knygynų niekada neturėjau pelno. Mūsų plėtra buvo labai didelė – kone kasmet naujas knygynas“, ir džiaugėsi laiku sudarytu pardavimo sandoriu: „pardavėme pačiu laiku. Šiaip ar taip, tokios leidyklos ir tokių knygynų aš nebūčiau niekaip išlaikęs. Juolab kad tie knygynai jau reikalavo pokyčių, kitokio valdymo.“

2013 metais buvo trys vidutinio dydžio tinklai: „Rotas“ (UAB „Rotas“ su 7 knygynais), „Knygų pasaulis“ (UAB „Knygų aibė“ su 6 knygynais) ir „Humanitas“ (UAB „Humanitas“ su 6 knygynais). 2018 metais vidutinio dydžio tinklų liko du: „Humanitas“ uždarė vieną knygyną ir liko su penkiais, UAB „Knygų aibė“ buvo likviduota ir tinklą perėmė KORS N, SIA, padidinusi knygynų skaičių iki septynių. „Rotas“ uždarė keturis knygynus ir liko su trimis, persikeldamas į mažų knygynų tinklų kategoriją.

Iš 9 mažų knygynų tinklų, kuriems 2013 metais priklausė po du knygynus, iš esmės neliko nieko. UAB „Abonentas“, IĮ „Retro knygos“, VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla ir UAB „Varėnos knyga“ 2018 pabaigoje turėjo jau po vieną knygyną. Lietuvos edukologijos universitetas, UAB „Farbalita“, UAB „Raidžių lanka“, UAB „Žiburio knygynas“ uždarė visus savo turėtus knygynus. Vienintelė UAB „Litterula“ sugebėjo išlaikyti du turėtus knygynus. Šalia nuo vidutinio iki mažo tinklo sumažėjusio „Roto“ atsirado naujas mažas tinklas – UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018 metų pabaigoje turėjusi du mažus knygynus („Naujasis knygynas“ ir „Senasis knygynas“). Tinklams priklausančių knygynų skaičiai 2013 ir 2018 metais pateikti 6 paveiksle.

364626.png 

6 PAV. Lietuvos knygynų tinklams priklausančių knygynų skaičius 2013 ir 2018 metais

Analizuodami knygynų rinkos pasidalijimą pagal turimų knygynų skaičių (7 pav.) matome, kad abu didieji tinklai („Pegasas“ ir „Vaga“) padidino savo rinkos dalį iki 39 procentų nuo visos rinkos skaičiuojant pagal knygynų skaičių. 2013 metais jie turėjo 31 procentą rinkos. Vidutiniai tinklai sumažino savo dalį nuo 9 proc. iki 7 proc., o mažieji tinklai nuo 2013 metais turėtų 9 proc. sumažėjo iki 5 proc. rinkos. Pavieniams knygynams liko apie 49 procentai (2013 m. buvo 51 proc.) rinkos skaičiuojant pagal knygynų skaičių.

368320.png 

7 PAV. Rinkos pasidalijimas pagal knygynų skaičių 2013 ir 2018 metais

368315.png 

8 PAV. Knygų prekybos rodikliai 1998–2018 metais

Sudėtinga įvertinti knygynų tinklų dalį rinkoje pagal pajamas, nes nuo 2013 metų didieji tinklai ėmė nebeskelbti savo metinių pajamų. Lietuvos statistikos departamentas16 pateikia apibendrintus visų knygų prekybos rinkos dalyvių duomenis, iš kurių matyti, kad knygų mažmeninė prekyba 2013 metais, viršijusi 29 mln. eurų, pasiekė prieškrizinį, 2008 metų lygį (28 mln. eurų), toliau labai nežymiai augo ir 2018 metais siekė beveik 32 mln. eurų (8 pav.).

Knygynų asortimentas

Išanalizavę respondentų atsakymus apie esamą knygyno asortimento dydį, matome, kad vidutinis asortimentas Lietuvos knygynuose sumažėjo iki apytiksliai 6 tūkst. knygų pavadinimų, kai 2013 metais buvo apie 9 tūkst. Į klausimą apie asortimento dydį atsakė 73 proc. (2013 metais – apie 60 proc.) nuo visų knygynų, dalis jų nurodė apytikslius skaičius (nuo–iki), tad skaičiuojant vidutinį asortimento dydį gali būti paklaida.

Analizuodami knygynų vidutinį asortimento dydį didžiausiuose Lietuvos miestuose (4 lentelė) matome, kad, lyginant penkių didžiausių Lietuvos miestų situaciją, didžiausias vidutinis knygų asortimentas išliko Klaipėdos knygynuose, antras (nors ir gerokai sumažėjęs) išliko Vilnius. Trečioje vietoje Kaunas, šiek tiek padidinęs savo knygynų vidutinį asortimentą. Į ketvirtą vietą pakilo Panevėžio knygynai, penktoje liko Šiauliai, kurių knygynų asortimentas nuo 2013 metų sumažėjo maždaug tris kartus. Asortimento dydžio fenomenu išlieka Klaipėda. Trečias pagal gyventojų skaičių miestas turi vidutiniškai didžiausią knygų pavadinimų asortimentą Lietuvoje. Bandant paaiškinti Klaipėdos knygynų asortimento dydį galima paminėti trijų („Didysis Pegasas“, „Rotas“ ir „Retro knygos“) iš dešimties Klaipėdos knygynų nurodytus didelius asortimento kiekius. Šiaulių knygynų asortimento drastiškas sumažėjimas sietinas su dideliu knygynų skaičiaus sumažėjimu ir galbūt Šiaulių universiteto studentų skaičiaus mažėjimu.

Sudėtinga daryti išvadas apie knygyno asortimento dydžio priklausomybę nuo tinklo dydžio, kuriam knygynas priklauso, nes ir vidutiniuose, ir mažuose tinkluose beliko tik po du tinklus (kai 2013 metais buvo trys ir devyni atitinkamai). Matome (9 pav.), kad didžiausią vidutinį asortimentą 2018 metais (vidutiniškai per 11 tūkst. knygų pavadinimų) galime rasti mažiausio dydžio tinkluose – „Roto“ ir „Litterulos“ knygynuose, kiek mažesnis asortimentas vidutinio dydžio tinklų knygynuose – „Knygų pasaulis“ ir „Humanitas“. 2013 metais situacija buvo atvirkščia ir tai galima paaiškinti „Roto“ knygynų tinklo sumažėjimu ir perėjimu iš vidutinio tinklo į mažą, vis dar išlaikant didelį asortimentą. Didžiųjų tinklų knygynai gali pasiūlyti dar mažesnį asortimentą, apie 6,5 tūkst. pavadinimų knygų viename knygyne. Tai gerokai mažiau nei 2013 metais, kai didelių tinklų knygynuose buvo apie 10 tūkst. pavadinimų knygų. Dar mažesnius asortimentus turi pavieniai knygynai – 5,4 tūkst. pavadinimų knygų, palyginti su 6,3 tūkst. 2013 metais.

348150.png 

9 PAV. Lietuvos knygynų asortimento dydžio priklausomybė nuo knygynų tinklo 2013 ir 2018 metais

2018 metais 23 Lietuvos knygynai teigė pirkėjams galintys pasiūlyti daugiau kaip 10 tūkst. skirtingų knygų pavadinimų (2013 metais tokių buvo 32). Devyni iš jų yra įsikūrę Vilniuje, septyni Kaune, trys Klaipėdoje. Dar 17 šalies knygynų teigė turintys didesnį nei vidutinį (6 tūkst.) knygų pavadinimų asortimentą.

2018 metais Lietuvoje buvo 14 (2013 m. – 12) knygynų (skaičiuojant tuos, kurie pateikė asortimento dydį apklausos metu), kurių asortimento dydis yra 500 ir mažiau knygų pavadinimų. Šeši iš jų – Vilniaus mieste, keturi Kaune, po vieną Kaišiadorių r., Panevėžio mieste, Plungės r. ir Raseinių r. savivaldybėse. Pusė knygynų, kurių asortimentą sudaro 500 ir mažiau knygų pavadinimų, yra institucijų arba draugijų, ir dažniausiai jų asortimentas sudarytas tų institucijų ar draugijų išleistomis knygomis.

Lyginant asortimento kaitos duomenis 2018 ir 2013 metais, pastebimas asortimento mažėjimas. Atrodo, kad knygynų asortimento pikas buvo 2004–2008 metai, kai dar egzistavo „Baltų lankų knygynai“ ir kiti du konkurentai („Vaga“ ir „Pegasas“) atidarinėjo 500–750 kv. metrų prekybinio ploto knygynus, kurie turėdavo ypač platų asortimentą. 2008 metais didžiausias „Baltų lankų“ knygynas Vilniuje, prekybos centre „Akropolis“, užėmė 832 kv. metrus prekybinio ploto ir pirkėjams siūlė per 28 tūkst. knygų pavadinimų. Jo pajamos 2008 metais siekė 3,2 mln. eurų10.

Knygynų pobūdis ir papildomos prekės

Iš 102 vidutinių tinklų ir pavienių knygynų 76 atsakė apie papildomas prekes, kuriomis prekiauja greta knygų (10 pav.). 14 knygynų atsakė, kad prekiauja tik knygomis. Dažniausiai buvo paminėtos kanceliarinės prekės (36 kartai), suvenyrai (13), atvirukai (10), religinė atributika (5), maišeliai, sendaikčiai, žaislai (po 4), kosmetika, žaidimai (po 3). Po du kartus paminėtos dailės prekės, gintaro dirbiniai, higienos prekės, kalendoriai, kava, knygų skirtukai, medžio dirbiniai, muzikos įrašai, plakatai, rankdarbiai, užrašų knygutės ir vinilinės plokštelės. Po vieną kartą paminėti alkoholis, dovanos, drobės, DVD diskai, edukacinės prekės, ezoterikos prekės, indai, keramika, kojinės, kompiuterijos prekės, kortos, kvepalai, marškinėliai, natūralios odos gaminiai, pakavimo prekės, pašto ženklai, paveikslai, rankinės, reprodukcijos, senos nuotraukos, smilkalai, sporto prekės, suvenyriniai bliuzonai ir ženkliukai.

vidut.png 

10 PAV. Vidutinių tinklų ir pavienių knygynų paminėtos papildomos prekės jų knygynuose 2018 metais

Iš surinktų duomenų matyti, kad dauguma papildomų prekių, kurias galima rasti vidutinio dydžio tinklų ir pavieniuose knygynuose, yra susijusios su knygomis ir mokymusi. Tačiau kartais knygyne galima įsigyti religinės atributikos, sendaikčių, kosmetikos, higienos prekių, kojinių, indų ar net alkoholio. Didžiuosiuose tinkluose („Pegasas“ ir „Vaga“) papildomų prekių pasirinkimas dar didesnis, kartais jų pardavimo plotas net viršija knygų pardavimo plotus. Ypač didelis pasirinkimas įvairaus tipo dovanų, suvenyrų ir net virtuvinių indų, kurie derinami prie kulinarijos knygų. LLA apžvalgos15 duomenimis, papildoma veikla siekiama pritraukti pirkėjus, formuoti knygynų įvaizdžius, kultūrines erdves, atmosferą, papildomomis prekėmis paskatinant lankytojus dažniau užsukti į knygynus ir juose praleisti daugiau laiko. Toje pačioje apžvalgoje nurodoma, kad, pačių knygynų teigimu, papildomos prekės generuoja 10–20 proc. pajamų.

Kai kurie knygynai specializuojasi. Vieni pagal kalbas, kuriomis parašytos knygos: prancūzų kalba („Prancūziškas knygynas“ Vilniuje), lenkų kalba („Elephas“ Vilniuje), rusų („Homo sapiens“ Vilniuje, „Knygų pasaulio“ knygynai Vilniuje, Klaipėdoje ir Visagine), o knygynų tinklas „Rotas“ prekiauja įvairių kalbų knygomis Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Anot Rudytės9, tokių knygynų bendradarbiavimas su užsienio leidyklomis prekiaujant jų knygomis būna pagrįstas arba leidyklos (dažnai išskirtiniu) atstovavimu (pvz., „Humanitas“ atstovauja „Oxford University Press“, „Taschen Verlag“ ir kt.), arba prekybinėmis sutartimis (pvz., „Rotas“ prekiauja „Oxford University Press“ knygomis, bet jas gauna iš atstovo – „Humanito“).

Mokslinės ir profesinės literatūros knygynai koncentruojasi miestuose, turinčiuose universitetus („Akademinė knyga“, „Knygynas eureka!“, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro knygynas, Vilniaus dailės akademijos knygynėlis Vilniuje, LSMU knygynas ir Aleksandro Stulginskio universiteto knygynas Kaune). Rajonų centruose esantys knygynai dažnai specializuojasi mokyklinių knygų segmente („Vaičekausko knygynas“ Panevėžyje, „Kelmės knygynas“, „Mokymo knyga“ Klaipėdoje, „Vilkaviškio knygynas“, „Šilalės knygynas“, „Ukmergės senasis knygynas“). Kalbų mokymo literatūra prekiaujama didžiuosiuose miestuose („Kalbos“ Vilniuje ir „Kalbų centras“ Kaune; abu priklauso „Humanito“ tinklui; „Litterulos“ knygynai Vilniuje ir Kaune). Ezoterine literatūra prekiauja du knygynai tuo pačiu „Zodiako“ pavadinimu Vilniuje ir Panevėžyje, „Ezoterinės literatūros knygynas“ bei „Ezoterinis centras AUM“ Kaune. Naudotų (ir ne tik) knygų knygynų daugiau didžiuosiuose miestuose (geraknyga.lt, knygavisiems.lt, „Mint Vinetu“, „Keistoteka“, „Knygos namai“ Vilniuje, „Retro knygos“ Klaipėdoje, V. Staniulio knygynas-antikvariatas ir „Žmonių knygos“ Kaune), nors pasitaiko ir regionuose („Knygų klėtis“ Mažeikiuose, Lietuvos istorijos ir etnografijos leidinių knygynas Rumšiškėse).

Išvados

Tyrimo rezultatai parodė, kad nuo 2013 iki 2018 metų knygynų Lietuvoje sumažėjo 18,8 proc., iki 168. Iš trijų didžiųjų Lietuvos miestų labiausiai knygynų sumažėjo Klaipėdoje (16,7 proc., iki 10 knygynų), mažiausiai – Kaune (6,7 proc., iki 28 knygynų). Sostinėje Vilniuje knygynų sumažėjo 13,4 proc. ir 2018 metų pabaigoje jų buvo 58. Santykinai dar daugiau knygynų sumažėjo Šiauliuose (dvigubai, iki 5) ir Panevėžyje (trečdaliu, iki 6).

Vidutiniškai vienam Lietuvos knygynui tenkančių gyventojų skaičius nuo 2013 metų padidėjo 16,2 proc. ir siekė 16 720 gyventojų (2013 metais – 14 393 gyventojai vienam knygynui). Tarp didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų skaičiaus vienam knygynui padidėjimas ypač ryškus Šiauliuose ir Panevėžyje, kiek švelnesnis padidėjimas Vilniuje ir Klaipėdoje, o Kaunas sugebėjo išlaikyti lygiai tą patį vienam knygynui tenkančių gyventojų skaičių. Iki 15-os (2013 metais buvo 9) padidėjo savivaldybių skaičius, kuriose visai nėra knygynų. 23-ose savivaldybėse knygynų sumažėjo, keturiose padaugėjo, 33-ose išliko tiek pat.

Didžiausi Lietuvos knygynų tinklai išliko tie patys: „Vaga“ ir „Pegasas“, turėję po 33 knygynus 2018 metų pabaigoje. Nors vieni šių tinklų knygynai buvo uždaryti, kiti atidaryti, iš esmės abiejų tinklų knygynų skaičius menkai kinta nuo 2008 metų. Tikėtina, kad iki tol vykusį spartų šių tinklų augimą pristabdė ir tuo metu prasidėjusi pasaulinė ekonomikos krizė. Mažėjo ir vidutinių knygynų tinklų: „Humanitas“ uždarė vieną knygyną ir liko su penkiais, „Knygų aibės“ knygynų tinklą perėmė kitas savininkas ir padidino knygynų skaičių iki septynių, „Rotas“ uždarė keturis knygynus ir liko su trimis, taip persikeldamas į mažų knygynų tinklų kategoriją. 2013–2018 metais labiausiai sumažėjo mažų knygynų tinklų (turintys 2–3 knygynus). Iš devynių mažų knygynų tinklų, kuriems 2013 metais priklausė po du knygynus, išliko tik „Litterula“, visi kiti uždarė arba po vieną, arba ir abu savo turėtus knygynus. Tokie pasikeitimai rodo, kad du didieji knygynų tinklai „Vaga“ ir „Pegasas“ sustiprino savo padėtį rinkoje. Skaičiuojant pagal knygynų skaičių, 2018 metais jie jau turėjo 39 proc. rinkos. Nėra viešai prieinamų duomenų apie knygynų ar jų tinklų pajamas, tačiau vertinant apibendrintus visų knygų prekybos rinkos dalyvių duomenis matyti, kad nuo 2013 metų pajamos nežymiai augo ir 2018 metais siekė beveik 32 mln. eurų.

Sumažėjo fiziniuose Lietuvos knygynuose prieinamas asortimentas – nuo vidutiniškai 9 tūkst. pavadinimų 2013 metais iki 6 tūkst. pavadinimų 2018 metais. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose vidutinis asortimentas mažėjo, išskyrus Kauną, kur padidėjo. Atrodo, kad fizinių knygynų 2004–2008 metų lenktynės dėl didžiausio knygų pavadinimų asortimento jau praeityje, dabar stebime papildomų prekių pasirinkimo knygynuose didėjimą, kartais jų pardavimo plotui net viršijant knygų pardavimo plotus. Be tradiciškai buvusių įvairaus tipo dovanų, kanceliarijos prekių bei suvenyrų, knygynuose (ypač didžiuosiuose knygynų tinkluose) ėmė rastis net virtuvinių indų, kurie derinami prie kulinarijos knygų. Kavinės knygynų patalpose tampa įprastu reiškiniu.

Nuo 2008 metų stebimą fizinių knygynų Lietuvoje skaičiaus ir jų asortimento mažėjimą bei kaitą lėmė kelios priežastys – pradedant tuo metu kilusia ekonomikos krize, tebesitęsiančiu gyventojų skaičiaus mažėjimu ir baigiant knygų skaitymo įpročių mažėjimu, dalies skaitytojų perėjimu prie skaitymo ekranuose bei apsipirkimo internetu populiarėjimu.

Literatūra

1. AMAZON.COM. Amazon Physical Stores Locations. 2019. Prieiga per internetą: <https://www.amazon.com/find-your-store/b/?node=17608448011>.

2. ASTRAUSKAITĖ, Iveta. „Alma littera“ įmonių grupės konkurencijos strategija. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. Prieiga per internetą: <https://vb.vdu.lt/object/elaba:1753537/1753537.pdf>.

3. BAIDIS, Samaher et al. Creating Competitive Advantage: The Growth of Independent Bookstores in the U.S. 2009–2018. Publishing Research Quarterly, 2019, vol. 35, no. 4, p. 670–684. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/10.1007/s12109-019-09678-0>.

4. CRITCHLEY, Adam. How Mexico is Striving to Nurture Booksellers and Promote Reading. Publishing Research Quarterly, 2018, vol. 34, no. 4, p. 504–509. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/10.1007/s12109-018-9610-3>.

5. DABULEVIČIŪTĖ, Daiva. Klientų aptarnavimo kokybės valdymo sistemos modeliavimas knygynų tinkle „Pegasas“. Magistro baigiamasis darbas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. Prieiga per internetą: <https://vb.mruni.eu/object/elaba:1831392/>.

6. EUROSTAT. World Book Day. 2018. Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180423-1>.

7. FAN, Jun et al. Report on the Development of China’s Publishing Industry in 2018. Publi­shing Research Quarterly, 2019, vol. 35, no. 4, p. 543–561. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/10.1007/s12109-019-09695-z>.

8. GERBUTAVIČIUS, Ramūnas. Didžiausias knygų leidėjų troškimas – kad rimtoji literatūra nebūtų nuostolinga. Lrytas.lt. 2012. Prieiga per internetą: <https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2012/11/20/news/didziausias-knygu-leideju-troskimas---kad-rimtoji-literatura-nebutu-nuostolinga-5173934/>.

9. GLOSIENĖ, Audronė. Knygų leidyba ir platinimas Lietuvoje 1918–1940 metais. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1992.

10. GUDINAVIČIUS, Arūnas; NAGYTĖ, Gintarė. Knygynų geografija Lietuvoje 2013 metais. Istorija, 2014, vol. 96, no. 4, p. 98–132. Prieiga per internetą: <http://istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=568&Itemid=539>.

11. KANTAR. Pirkimo internete įpročių tyrimas: aktyvumu dvigubai pranokstame suomius ir ženkliai lenkiame latvius bei estus. 2019. Prieiga per internetą: <https://sc.bns.lt/view/item/320019>.

12. LIETUVOS LEIDĖJŲ ASOCIACIJA. Knygų leidybos sektoriaus vystymasis Lietuvoje. Apžvalga. Vilnius: Lietuvos leidėjų asociacija, 2017. Prieiga per internetą: <http://www.kulturostyrimai.lt/metai/2017-metai/knygu-leidybos-sektoriaus-vystymasis-lietuvoje/>.

13. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA. Bendrovė „Alma littera“ galės įsigyti „Baltų lankų“ knygynų akcijų. 2009. Prieiga per internetą: <https://kt.gov.lt/lt/naujienos/bendrove-alma-littera-gales-isigyti-baltu-lanku-knygynu-akciju>.

14. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA. Nutrauktas koncentracijos nagrinėjimas knygų pardavimo sektoriuje. 2013. Prieiga per internetą: <https://www.kt.gov.lt/lt/naujienos/nutrauktas-koncentracijos-nagrinejimas-knygu-pardavimo-sektoriuje>.

15. LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTAS. Oficialiosios statistikos portalas. 2019. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt>.

16. MISIŪNAS, Remigijus. Leidyba prieškario ir šiandienos Lietuvoje: patirties lyginamoji analizė. Knygotyra, 2014, vol. 62, p. 273–289. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3599>.

17. NAKTINIENĖ, Gertrūda et al. Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.

18. RUDYTĖ, Živilė. Vakarų šalių knygų produkcija Vilniaus knygynuose. Magistro darbas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007. Prieiga per internetą: <https://epublications.vu.lt/object/elaba:1920387/>.

19. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS. Priėmimo į Šiaulių universitetą rezultatai. 2018. Prieiga per internetą: <http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=1369&lang=lt>.

20. URBONAVIČIENĖ, Edita. Inovacijas skatinančios komunikacijos prielaidos ir strategavimas kultūros verslo tinkle: knygynų tinklo „Vaga“ atvejis. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Prieiga per internetą: <https://vb.vdu.lt/object/elaba:1947285/>.

21. VAITEKŪNAS, Stasys. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuvos-Respublikos-gyventojai-1918-1940-117550>.

22. VEIGA PEREIRA, Marcos. Overview of the Brazilian Bookselling Industry Crisis. Publishing Research Quarterly, 2019, vol. 35, no. 4, p. 697–703. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/10.1007/s12109-019-09681-5>.

23. VERSLO ŽINIOS. „Baltų lankų knygynus“ įsigijo „Alma littera“ grupė. 2009. Prieiga per internetą: <https://www.vz.lt/archive/straipsnis/2009/06/11/Baltu_lanku_knygynus_isigijo_Alma_littera_grupe>.

24. WILLIAMS, Mark. China ended 2018 with 225,000 bookstores and a $55 billion valuation. Has China usurped the US as the world’s largest publishing market? The New Publishing Standard. 2019. Prieiga per internetą: <https://thenewpublishingstandard.com/china-ended-2018-225000-bookstores-55-billion-valuation-china-usurped-us-worlds-largest-publishing-market/>.

25. ŽUKAITĖ, Kotryna. „Baltų lankų“ knygynų konkurencinio pranašumo formavimas Lietuvos mažmeninės prekybos knygų rinkoje. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090806_132651-43621>.

1 KANTAR. Pirkimo internete įpročių tyrimas: aktyvumu dvigubai pranokstame suomius ir ženkliai lenkiame latvius bei estus. 2019. Prieiga per internetą: <https://sc.bns.lt/view/item/320019>.

2 EUROSTAT. World Book Day. 2018. Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180423-1>.

3 AMAZON.COM. Amazon Physical Stores Locations. 2019. Prieiga per internetą: <https://www.amazon.com/find-your-store/b/?node=17608448011>.

4 BAIDIS, Samaher et al. Creating Competitive Advantage: The Growth of Independent Bookstores in the U.S. 2009–2018. Publishing Research Quarterly, 2019, vol. 35, no. 4, p. 670–684. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/10.1007/s12109-019-09678-0>.

5 CRITCHLEY, Adam. How Mexico is Striving to Nurture Booksellers and Promote Reading. Publishing Research Quarterly, 2018, vol. 34, no. 4, p. 504–509. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/10.1007/s12109-018-9610-3>.

6 VEIGA PEREIRA, Marcos. Overview of the Brazilian Bookselling Industry Crisis. Publishing Research Quarterly, 2019, vol. 35, no. 4, p. 697–703. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/10.1007/s12109-019-09681-5>.

7 FAN, Jun et al. Report on the Development of China’s Publishing Industry in 2018. Publishing Research Quarterly, 2019, vol. 35, no. 4, p. 543–561. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/10.1007/s12109-019-09695-z>.

8 WILLIAMS, Mark. China ended 2018 with 225,000 bookstores and a $55 billion valuation. Has China usurped the US as the world’s largest publishing market? The New Publishing Standard. 2019. Prieiga per internetą: <https://thenewpublishingstandard.com/china-ended-2018-225000-bookstores-55-billion-valuation-china-usurped-us-worlds-largest-publishing-market/>.

9 RUDYTĖ, Živilė. Vakarų šalių knygų produkcija Vilniaus knygynuose. Magistro darbas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007. Prieiga per internetą: <https://epublications.vu.lt/object/elaba:1920387/>.

10 ŽUKAITĖ, Kotryna. „Baltų lankų“ knygynų konkurencinio pranašumo formavimas Lietuvos mažmeninės prekybos knygų rinkoje. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090806_132651-43621>.

11 ASTRAUSKAITĖ, Iveta. „Alma littera“ įmonių grupės konkurencijos strategija. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. Prieiga per internetą: <https://vb.vdu.lt/object/elaba:1753537/1753537.pdf>.

12 URBONAVIČIENĖ, Edita. Inovacijas skatinančios komunikacijos prielaidos ir strategavimas kultūros verslo tinkle: knygynų tinklo „Vaga“ atvejis. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Prieiga per internetą: <https://vb.vdu.lt/object/elaba:1947285/>.

13 DABULEVIČIŪTĖ, Daiva. Klientų aptarnavimo kokybės valdymo sistemos modeliavimas knygynų tinkle „Pegasas“. Magistro baigiamasis darbas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. Prieiga per internetą: <https://vb.mruni.eu/object/elaba:1831392/>.

14 GUDINAVIČIUS, Arūnas; NAGYTĖ, Gintarė. Knygynų geografija Lietuvoje 2013 metais. Istorija, 2014, vol. 96, no. 4, p. 98–132. Prieiga per internetą: <http://istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=568&Itemid=539>.

15 LIETUVOS LEIDĖJŲ ASOCIACIJA. Knygų leidybos sektoriaus vystymasis Lietuvoje. Apžvalga. Vilnius: Lietuvos leidėjų asociacija, 2017. Prieiga per internetą: <http://www.kulturostyrimai.lt/metai/2017-metai/knygu-leidybos-sektoriaus-vystymasis-lietuvoje/>.

16 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTAS. Oficialiosios statistikos portalas. 2019. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt>.

17 MISIŪNAS, Remigijus. Leidyba prieškario ir šiandienos Lietuvoje: patirties lyginamoji analizė. Knygotyra, 2014, t. 62, p. 273–289. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3599>.

18 VAITEKŪNAS, Stasys. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuvos-Respublikos-gyventojai-1918-1940-117550>.

19 NAKTINIENĖ, Gertrūda et al. Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.

20 ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS. Priėmimo į Šiaulių universitetą rezultatai. 2018. Prieiga per internetą: <http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=1369&lang=lt>.

21 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA. Nutrauktas koncentracijos nagrinėjimas knygų pardavimo sektoriuje. 2013. Prieiga per internetą: <https://www.kt.gov.lt/lt/naujienos/nutrauktas-koncentracijos-nagrinejimas-knygu-pardavimo-sektoriuje>.

22 GLOSIENĖ, Audronė. Knygų leidyba ir platinimas Lietuvoje 1918–1940 metais. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1992.

23 VERSLO ŽINIOS. „Baltų lankų knygynus“ įsigijo „Alma littera“ grupė. 2009. Prieiga per internetą: <https://www.vz.lt/archive/straipsnis/2009/06/11/Baltu_lanku_knygynus_isigijo_Alma_littera_grupe>.

24 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA. Bendrovė „Alma littera“ galės įsigyti „Baltų lankų“ knygynų akcijų. 2009. Prieiga per internetą: <https://kt.gov.lt/lt/naujienos/bendrove-alma-littera-gales-isigyti-baltu-lanku-knygynu-akciju>.

25 GERBUTAVIČIUS, Ramūnas. Didžiausias knygų leidėjų troškimas – kad rimtoji literatūra nebūtų nuostolinga. Lrytas.lt. 2012. Prieiga per internetą: <https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2012/11/20/news/didziausias-knygu-leideju-troskimas---kad-rimtoji-literatura-nebutu-nuostolinga-5173934/>.

Priedai
1 priedas. Lietuvos knygynų sąrašas (2018 metų gruodis)

ID

Knygyno
pavadinimas

Įmonės
pavadinimas

Tinklas

Adresas

Miestas

Savivaldybė

Pašto kodas

1

A. Beržanskio IĮ

A. Beržanskio IĮ

 

Birutės g. 2

Skuodas

Skuodo r. sav.

LT-98116

2

Akademinė knyga

Humanitas, UAB

Humanitas

Universiteto g. 4

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01122

3

Aleksandro Stulginskio universiteto knygynas

Aleksandro Stulginskio universitetas

 

Studentų g. 11

Akademija

Kauno r. sav.

LT-53361

4

Angevida

Angevida, UAB

 

Tilžės g. 8A

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-47181

5

Antakalnio pelėda

Antakalnio pelėda, UAB

 

Antakalnio g. 67

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-10207

6

D. Gailiuvienės knygynas

D. Gailiuvienės įmonė

 

Telšių g. 2

Plungė

Plungės r. sav.

LT-90162

7

Deltos knyga

Deltos knyga, UAB

 

Vilniaus g. 118

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-76291

8

Didysis Pegasas, PC Akropolis

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Karaliaus Mindaugo pr. 49

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44333

9

Didysis Pegasas, PC Akropolis

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Taikos pr. 61

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-91182

10

Didysis Pegasas, PC Akropolis

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Aido g. 8

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-78322

11

Didysis Pegasas, PC Akropolis

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Ozo g. 25

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-07150

12

Didysis Pegasas, PC Panorama

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Saltoniškių g. 9

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-08105

13

Dijanos Penkauskienės parduotuvė

Dijanos Penkauskienės parduotuvė

 

Vytauto g. 100

Ariogala

Raseinių r. sav.

LT-60260

14

Draugystė

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Gedimino pr. 2 / Odminių g. 1

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01103

15

Ei, pelėda

V. Mauruko prekybos įmonė

 

Kauno g. 6

Marijampolė

Marijampolės sav.

LT-68176

16

Elephas

G. Latkovskio knygynas, PĮ

 

Naugarduko g. 76

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03202

17

Ezoterinės literatūros knygynas

A. Dikšaičio IĮ

 

K. Donelaičio g. 75B

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44249

18

Ezoterinis centras AUM

Ezoterinis centras AUM, IĮ

 

Kęstučio g. 83

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44299

19

Gargždų knygynas

Gargždų knygynas, UAB

 

Klaipėdos g. 7

Gargždai

Klaipėdos r. sav.

LT-96135

20

Homo sapiens

Homo sapiens, UAB

 

S. Žukausko g. 49

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-09131

21

I. Gaudutienės knygynas

I. Gaudutienės individuali įmonė

 

Vytauto g. 6

Plungė

Plungės r. sav.

LT-90123

22

J. Masiulio knygynas

J. Masiulio knygynas, UAB

 

Respublikos g. 21

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35170

23

Jodonė

Jodonė, UAB

 

Žemaičių pl. 50

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-48258

24

Jonavos knyga

Jonavos knyga, UAB

 

Vytauto g. 2A

Jonava

Jonavos r. sav.

LT-55175

25

Juodas šuo

Tomas Lučiūnas, individuali veikla

 

Pylimo g. 20-24

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01118

26

Jurasta

Jurasta, UAB

 

Ramybės skg. 3

Kėdainiai

Kėdainių r. sav.

LT-57294

27

Jurbarko knygynas

Jurbarko knygynas, UAB

 

Dariaus ir Girėno g. 81B

Jurbarkas

Jurbarko r. sav.

LT-74182

28

Kaita ir knyga

Kaita ir knyga, UAB

 

Šeškinės g. 32

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-07157

29

Kalbos

Humanitas, UAB

Humanitas

Trakų g. 7A

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01132

30

Kalbų centras

Humanitas, UAB

Humanitas

K. Donelaičio g. 61

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44245

31

Kauno centrinis knygynas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Laisvės al. 81

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44297

32

Keistoteka

Keistoteka, VšĮ

 

Paupio g. 2

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-11341

33

Kelmės knygynas

Kelmės knygynas, SĮ

 

Vytauto Didžiojo g. 39

Kelmė

Kelmės r. sav.

LT-86001

34

Knyga visiems

Knyga visiems, UAB

 

Vytauto Didžiojo g. 35

Pakruojis

Pakruojo r. sav.

LT-83156

35

Knygavisiems.lt

Goda Viktorija Zakšauskienė

 

Pylimo g. 59

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01337

36

Knygeta

Knygeta, IĮ

 

Kęstučio g. 15

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44320

37

Knygynas eureka!

Knygynas eureka!, UAB

 

S. Daukanto a. 2

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01122

38

Knygos namai

Knygos namai

 

Švitrigailos g. 11A

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03106

39

Knygos.lt

Balto trader, UAB

 

Lakūnų g. 24

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-09108

40

Knygų klėtis

Knygų klėtis, UAB

 

Bažnyčios g. 12

Mažeikiai

Mažeikių r. sav.

LT-89232

41

Knygų ministerija

Knygų ministerija, UAB

 

Laisvės al. 29

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44311

42

Knygų orbita

Knygų orbita, UAB

 

V. Krėvės pr. 57

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-50358

43

Knygų pasaulis

KORS N, SIA

Knygų pasaulis

H. Manto g. 27

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-09318

44

Knygų pasaulis

KORS N, SIA

Knygų pasaulis

Laukininkų g. 19

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-95177

45

Knygų pasaulis

KORS N, SIA

Knygų pasaulis

Taikos pr. 78

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-93199

46

Knygų pasaulis

KORS N, SIA

Knygų pasaulis

Geležinkelio g. 6

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-02100

47

Knygų pasaulis

KORS N, SIA

Knygų pasaulis

Sedulinos al. 6

Visaginas

Visagino sav.

LT-31126

48

Knygų pasaulis

KORS N, SIA

Knygų pasaulis

Veteranų g. 2

Visaginas

Visagino sav.

LT-31138

49

Knygų pasaulis (Knygos rusų kalba)

KORS N, SIA

Knygų pasaulis

Justiniškių g. 91

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-05253

50

Knygų užuovėja

Knygų užuovėja, UAB

 

Klevų g. 1

Darbėnai

Kretingos r. sav.

LT-97264

51

Kontera

Kontera, UAB

 

Vytauto g. 67

Garliava

Kauno r. sav.

LT-53258

52

Krikščioniškasis knygynas

Šiaulių miesto pilnos Evangelijos bažnyčios Tiesos žodis įmonė

 

Voveriškių g. 39A

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-78143

53

Lazdijų knygynėlis

Dzūkų žinios, UAB

 

Seinų g. 12

Lazdijai

Lazdijų r. sav.

LT-67114

54

Lietuvos biblijos draugijos knygynas

Lietuvos biblijos draugija

 

J. Basanavičiaus g. 16

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03224

55

Lietuvos istorijos ir etnografijos leidinių knygynas

Lietuvos liaudies buities muziejus

 

L. Lekavičiaus g. 2

Rumšiškės

Kaišiadorių r. sav.

LT-56337

56

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygynas

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, VšĮ

 

K. Sirvydo g. 6

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01101

57

Lietuvos statistikos departamento biblioteka-knygynas

Lietuvos statistikos departamentas, Valstybės biudžetinė įstaiga

 

Gedimino pr. 29

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01500

58

Littera

Alma Littera sprendimai, UAB

 

Universiteto g. 5

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01131

59

Litterula

Litterula, UAB

Litterula

Vytauto pr. 57

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44330

60

Litterula

Litterula, UAB

Litterula

Palangos g. 1

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01117

61

Lofanta

Antikvariatas, UAB

 

Vytauto p. 58

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44237

62

LSMU knygynas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

A. Mickevičiaus g. 7

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-08119

63

Meno leidinių knygynas „Humanitas“

Humanitas, UAB

Humanitas

Dominikonų g. 5

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01131

64

Mijalbos knygynėlis

Mijalba, UAB

 

Gedimino g. 26B

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44319

65

Mint Vinetu

Hau knygos, UAB

 

Šv. Ignoto g. 16

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01144

66

Mintis

Mintis, UAB

 

Z. Sierakausko g. 15

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03105

67

MO knygynas

MO muziejus, VšĮ

 

Pylimo g. 17

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01141

68

Mokymo knyga

Mokymo knyga, UAB

 

Taikos pr. 27

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-91144

69

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro knygynas

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Biudžetinė įmonė

 

L. Asanavičiūtės g. 23

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-04315

70

Nadeždos Papulovos knygynas

Nadeždos Papulovos IĮ

 

Naftininkų g. 62-1

Mažeikiai

Mažeikių r. sav.

LT-89177

71

Natų knygynas

Natų knygynas, VšĮ

 

Totorių g. 20

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01121

72

Naujasis knygynas

Katalikų pasaulio leidiniai, UAB

Katalikų pasaulio leidiniai

Šventaragio g. 4

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01122

73

Nemenčinės knygynas

Nemenčinės komunalininkas, UAB

 

Lauko g. 12

Nemenčinė

Vilniaus r. sav.

LT-15169

74

Panevėžio vyskupijos katechetikos centro knygynas

Panevėžio vyskupijos katechetikos centras

 

Marijonų g. 24

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35138

75

Pasvalio knygynas

Pasvalio knygos, UAB

 

Ramioji g. 3

Pasvalys

Pasvalio r. sav.

LT-39145

76

Pegasas

ALG knygynai, UAB (UAB Alapus – franšizės pagrindu)

Pegasas

Jotvingių g. 15

Alytus

Alytaus m. sav.

LT-62116

77

Pegasas

ALG knygynai, UAB (UAB Remedija – franšizės pagrindu)

Pegasas

Jotvingių g. 3

Alytus

Alytaus m. sav.

LT-62116

78

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Vilniaus g. 22

Anykščiai

Anykščių r. sav.

LT-29146

79

Pegasas

Amico, UAB – franšizės pagrindu

Pegasas

Vytauto g. 35

Biržai

Biržų sav.

LT-41146

80

Pegasas

ALG knygynai, UAB (UAB Alapus – franšizės pagrindu)

Pegasas

T. Kosciuškos g. 12

Druskinin-
kai

Druskininkų sav.

LT-66116

81

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Prezidento g. 9

Jonava

Jonavos r. sav.

LT-55173

82

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Laisvės al. 75

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44304

83

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

J. Basanavičiaus g. 47D

Kėdainiai

Kėdainių r. sav.

LT-57284

84

Pegasas

Amico, UAB – franšizės pagrindu

Pegasas

Gedimino g. 19

Kupiškis

Kupiškio r. sav.

LT-40114

85

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Bažnyčios g. 13

Marijampolė

Marijampolės sav.

LT-68298

86

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Vytauto g. 30

Prienai

Prienų r. sav.

LT-59126

87

Pegasas

ALG knygynai, UAB (UAB Vaikų sala – franšizės pagrindu)

Pegasas

Gedimino g. 26

Radviliškis

Radviliškio r. sav.

LT-82174

88

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Nepriklausomy-
bės a. 27

Rokiškis

Rokiškio r. sav.

LT-42119

89

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

V. Kudirkos g. 35

Šakiai

Šakių r. sav.

LT-71125

90

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Lietuvininkų g. 42

Šilutė

Šilutės r. sav.

LT-99176

91

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Bažnyčių g. 20A

Tauragė

Telšių r. sav.

LT-72253

92

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Respublikos g. 20

Telšiai

Telšių r. sav.

LT-87334

93

Pegasas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Pylimo g. 53

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01137

94

Pegasas, Kauno autobusų stotis

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Vytauto pr. 24

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44355

95

Pegasas, PC Aušra

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Aušros g. 21 / A. Baranausko g. 44

Utena

Utenos r. sav.

LT-28193

96

Pegasas, PC Babilonas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Savitiškio g. 61

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-37189

97

Pegasas, PC Big

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Taikos pr. 139

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-94284

98

Pegasas, PC Centro pasažas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Gedimino pr. 16

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01402

99

Pegasas, PC Molas

ALG knygynai, UAB

Pegasas

K. Baršausko g. 66A

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-51436

100

Pegasas, PC RIMI

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Žemaitijos g. 38

Mažeikiai

Mažeikių r. sav.

LT-89239

101

Pegasas, PC VCUP

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Konstitucijos pr. 16

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-09308

102

Pegasas, Prekybos slėnis „Nordika“

ALG knygynai, UAB

Pegasas

Vikingų g. 3

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-02188

103

Polska księgarnia w Ejszyszkach

R. Jundo prekybos įmonė

 

Raubiškių g. 2

Eišiškės

Šalčininkų r. sav.

LT-17017

104

Prancūziškas knygynas

A. Žandario įmonės leidykla Žara

 

Didžioji g. 1

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01128

105

Prie Katedros

Šiaulių Vyskupijos Ekonomo tarnyba, VšĮ

 

Tilžės g. 186

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-76296

106

R. Varkalienės knygynas

R. Varkalienės PĮ

 

Gedimino g. 56-3

Kaišiadoriai

Kaišiadorių r. sav.

LT-56126

107

Reformatų knygynas

Reformatų literatūros centras, VšĮ

 

Pylimo g. 31-6

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01141

108

Reginos knygynas

Reginos Ašmontienės knygynas

 

Vytauto Didžiojo g. 1A

Raseiniai

Raseinių r. sav.

LT-60149

109

Remedija

Remedija, UAB

 

Naujoji g. 76

Alytus

Alytaus m. sav.

LT-62386

110

Remedija (PC Iki)

Remedija, UAB

 

Naujoji g. 2C

Alytus

Alytaus m. sav.

LT-62116

111

Retro knygos

Retro knygos, IĮ

 

Tiltų g. 19

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-91249

112

Rimos knygynas

Rimos knygynas, UAB

 

J. Janonio g. 2

Palanga

Palangos m. sav.

LT-00133

113

Rotas

Rotas, UAB

Rotas

Kęstučio g. 15

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44320

114

Rotas

Rotas, UAB

Rotas

H. Manto g. 25

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-92234

115

Rotas

Rotas, UAB

Rotas

Kalvarijų g. 8-10A

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-09309

116

Rūdninkų knygynas

Lietulė, UAB

 

Rūdninkų g. 20

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01135

117

Senasis knygynas

Katalikų pasaulio leidiniai, UAB

Katalikų pasaulio leidiniai

Pranciškonų g. 6

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01133

118

Six chairs books

Justina Zubaitė ir Viltė Girdzijauskaitė

 

Putvinskio g. 56

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44211

119

Sofoklis

Sofoklis, UAB

 

Klaipėdos g. 7A

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01117

120

Su knyga

B. Urbonienės firmos knygynas

 

Studentų g. 48

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-51367

121

Šilalės knygynas

Šilalės knygynas, UAB

 

V. Kudirkos g. 4

Šilalė

Šilalės r. sav.

LT-75135

122

Širvintų knygynas

Širvintų knygynas, UAB

 

I. Šeiniaus g. 4

Širvintos

Širvintų r. sav.

LT-19121

123

Šv. Kazimiero knygynas

Šv. Kazimiero knygynas, VšĮ

 

Vilniaus g. 3

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44281

124

Teisinės informacijos departamento knygynas

Registrų centras, VĮ

 

Gedimino pr. 30

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01104

125

Tyto alba knygynas

Tyto alba, UAB

 

Kęstučio g. 4

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-08117

126

Tūkstantis ir viena knyga

Humanitas, UAB

Humanitas

Vilniaus g. 11

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44282

127

Ukmergės senasis knygynas

Ukmergės senasis knygynas, UAB

 

Kęstučio a. 8

Ukmergė

Ukmergės r. sav.

LT-20130

128

V. Staniulio knygynas-antikvariatas

Vidmanto Staniulio knygynas

 

Vytauto pr. 58

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44237

129

Vaga

Vagos prekyba, UAB

Vaga

H. Manto g. 9

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-92130

130

Vaga

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Senamiesčio aikštė 5

Plungė

Plungės r. sav.

LT-90162

131

Vaga

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Lietuvininkų g. 55

Šilutė

Šilutės r. sav.

LT-99175

132

Vaga

Vagos prekyba, UAB (Onija, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Bažnyčių g. 6

Tauragė

Tauragės r. sav.

LT-72252

133

Vaga

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Vienuolyno g. 5

Ukmergė

Ukmergės r. sav.

LT-20130

134

Vaga

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Savanorių pr. 43

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03130

135

Vaga / PC Aidas

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

M. K. Čiurlionio g. 50

Druskinin-
kai

Druskininkų sav.

LT-66142

136

Vaga / PC Babilonas

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Klaipėdos g. 143A

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-37385

137

Vaga / PC Big

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Ukmergės g. 369

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-06327

138

Vaga / PC Europa

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Konstitucijos pr. 7A

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-09308

139

Vaga / PC Girstupis

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Kovo 11-osios g. 22

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-51349

140

Vaga / PC GO9

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Gedimino pr. 9

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01103

141

Vaga / PC Hyper Maxima

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Savanorių pr. 255

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-50147

142

Vaga / PC Iki

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Vytauto g. 48A

Marijampolė

Marijampolės sav.

LT-68288

143

Vaga / PC Iki

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Sedos g. 18 / Žemaitijos g. 51

Mažeikiai

Mažeikių r. sav.

LT-89233

144

Vaga / PC Mandarinas

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Ateities g. 91

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-06324

145

Vaga / PC Maxima

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Rungos g. 4

Elektrėnai

Elektrėnų sav.

LT-26109

146

Vaga / PC Maxima

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Bažnyčios g. 38

Marijampolė

Marijampolės sav.

LT-68309

147

Vaga / PC Maxima

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Mindaugo g. 11

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-03225

148

Vaga / PC Pupa

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Priegliaus g. 1

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-06269

149

Vaga / PC Saulės miestas

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Tilžės g. 109

Šiauliai

Šiaulių m. sav.

LT-77159

150

Vaga / PC Savas

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Savanorių pr. 346

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-49428

151

Vaga / PC Studlendas

Vagos prekyba, UAB

Vaga

H. Manto g. 90-1

Klaipėda

Klaipėdos m. sav.

LT-92294

152

Vaga / PC Žilvinas

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Livonijos g. 3

Joniškis

Joniškio r. sav.

LT-84123

153

Vaga / Pilies knygynas

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Pilies g. 22

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01123

154

Vaga / PLC Mega

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Islandijos pl. 32

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-47446

155

Vaga / PPC Ozas

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Ozo g. 18

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-08243

156

Vaga / Versmė knygynas

Vagos prekyba, UAB (Knygų namai LT, UAB – franšizės pagrindu)

Vaga

Didžioji g. 27

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01128

157

Vaga Gedimino 50

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Gedimino pr. 50 / A. Rotundo g. 2

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01110

158

Vaga PC Minskas

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Žirmūnų g. 2

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-09214

159

Vaga Vilniaus centrinis knygynas

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Gedimino pr. 13

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01103

160

Vaga VP Gariūnai

Vagos prekyba, UAB

Vaga

Gariūnų g. 70

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-02300

161

Vaičekausko knygynas

E. Vaičekausko knygynas

 

A. Smetonos g. 2

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35198

162

Varėnos knyga

Varėnos knyga, UAB

 

Laisvės g. 1

Varėna

Varėnos r. sav.

LT-65184

163

Vilkaviškio knygynas

Vilkaviškio knygynas, UAB

 

Maironio g. 4

Vilkaviškis

Vilkaviškio r. sav.

LT-70146

164

Vilniaus dailės akademijos knygynėlis

Vilniaus dailės akademija, VšĮ

 

Maironio g. 6

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01124

165

www.geraknyga.lt skaitytos knygos

Abonentas, UAB

 

Laisvės pr. 58

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-05120

166

Zodiakas

Z. Kalvelienės įmonės ezoterinis knygynas

 

J. Basanavičiaus g. 1A

Panevėžys

Panevėžio m. sav.

LT-35176

167

Zodiakas

Satwa, UAB

 

Labdarių g. 4-13

Vilnius

Vilniaus m. sav.

LT-01120

168

Žmonių knygos

Žmonių knygos

 

M. Valančiaus g. 16

Kaunas

Kauno m. sav.

LT-44275