[1]
PETREIKIS T. 2013. PRESS MONITORING AND CONTROL DURING THE PERIOD OF ANTANAS SMETONA AUTHORITARIAN REGIME. Knygotyra. 61, (Jan. 2013), 325-344. DOI:https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1951.