[1]
Riaubienė A. 2021. Prohibited Press in the Central State Bookshop in 1919–1940. Knygotyra. 77, (Dec. 2021), 277-305. DOI:https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2021.77.95.