PETREIKIS T. (2013). PRESS MONITORING AND CONTROL DURING THE PERIOD OF ANTANAS SMETONA AUTHORITARIAN REGIME. Knygotyra, 61, 325-344. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1951