Lietuvos istorijos studijos
Lietuvos istorijos studijos
Download

Lietuvos istorijos studijos ISSN 1392-0448 eISSN 1648-9101

2019, vol. 44, pp. 111–125 DOI: https://doi.org/10.15388/LIS.2019.44.7

Šaltinio publikacija / Archival publication

 

Apie Pauliaus Valavičiaus gyvenimą ir tragišką mirtį

Irena Valikonytė
Profesorė, daktarė
Vilniaus universitetas
Istorijos fakultetas
Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra
El. paštas: irena.valikonyte@if.vu.lt

Saulė Viskantaitė-Saviščevienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Vilniaus universitetas
Istorijos fakultetas
Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra
El. paštas: saule.viskantaite@if.vu.lt

Copyright © 2019Irena Valikonytė, Saulė Viskantaitė-Saviščevienė. Published by Vilnius University Press
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istoriografijoje gerokai ūgtelėjo dėmesys ir žymių, ir mažiau žinomų giminių genealogijoms ir šeimų istorijoms. Iš tokių tyrimų – ir neseniai Baltarusijos istorikų publikuotos solidžios kolektyvinės monografijos, parengtos mokslinių konferencijų, skirtų pagarsėjusios gausios Valavičių giminės istorijai XV–XVIII a., pagrindu1. Nors daugiausia istorikų dėmesio sulaukė iškiliausi šios giminės valstybininkai ir Bažnyčios hierarchai2, Valavičių istorijos tyrėjai stengėsi sukaupti duomenis apie visus, taigi ir didelių nuopelnų valstybei ar giminės iškilimui neturėjusius, asmenis. Vienas iš tokių – XVI a. pirmoje pusėje gyvenęs Grinkos Valavičiaus sūnus Paulius (Павел Гринкович Волович). Jo biografijai skirto trumpučio skyrelio3 autorius Sergejus Rybčionakas, atkreipęs dėmesį, kad dokumentuose Pauliaus asmenvardis visada be titulo, spėja, kad jis nebuvo gavęs kokių nors pareigų, todėl išlikę gana skurdūs šaltiniai atskleidžia tik kelis jo asmeninio gyvenimo faktus. Turėjęs šešis brolius: keturis (Bagdoną, Joną, Lukošių ir Marką) iš tėvo pirmosios santuokos ir du tikrus brolius (Grigalių ir Mykolą) iš Grinkos antrosios santuokos su Nadija Chreptavičiūte4. Anksčiausiai šaltiniuose drauge su broliais jis minimas 1526 m. ir 1529 m. dokumentuose5. Jeigu, kaip manoma, jų tėvas Grinka mirė iki 1508 m. vasario mėnesio6, tai Paulius, matyt, buvo gimęs XV–XVI a. sandūroje. Jo mirties data esą nežinoma, bet 1555 m. gegužės 17 d. jis jau buvo miręs7. Tiesą sakant, šioje vos puslapio apimties Pauliaus gyvenimo istorijoje net pusę teksto autorius paskyrė jo našlės Marinos Leonaitės Kumpelytės likimui, kuris, regis, irgi dar nėra visiškai atskleistas. Tokios situacijos istoriografijoje priežastis – šaltinių stoka.

Tačiau Pauliaus Valavičiaus biografijos autoriui buvo nežinomi dokumentai, įrašyti į dar nepublikuotą Lietuvos Metrikos 239-ąją knygą8, kurioje užfiksuota 1551 m. rudenį valdovo teisme nagrinėta byla9 leidžia ne tik nustatyti Pauliaus mirties laiką, bet ir aplinkybes, taip pat atskleidžia jo santuokos peripetijas. Todėl paaiškėję Pauliaus gyvenimo vingiai bei tragiškos mirties priežastys ir paskatino publikuoti šiuos dokumentus.

Taigi Lietuvos Metrikos 239-ojoje knygoje (vadinamoje 24-ąja Teismų bylų knyga)10 įrašyti net trys dokumentai11, kuriuose užfiksuotas Pauliaus Valavičiaus nužudymu apkaltintos jo žmonos bylos procesas. Atkreiptinas dėmesys, kad visi šie dokumentai nurašyti į teismo knygą iš eilės, išsyk po preambulės, pradėjusios naują įrašų šioje knygoje seriją, raštininkui Stanislovui Komarovskiui pabrėžus, jog visas „žemiau įrašytas“ bylas nagrinėjo pats valdovas Žygimantas Augustas drauge su ponais tarėjais per šv. Mykolo teismų sesiją12, kurią pradėjo Vilniuje 1551 m. spalio 5 d. Tačiau jau pirmojo įrašo turinys rodo, kad valdovas Pauliaus sūnėno Gardino pilininko Eustachijaus Valavičiaus „savo ir visų ponų Valavičių vardu“ pateiktą skundą dėl „jų brolio“ Pauliaus nužudymo buvo gavęs anksčiau13 ir jau buvo spėjęs priimti sprendimą, įpareigojusį Pauliaus žmoną pristatyti jo namuose įvykusios tragedijos liudininkus (tarnybininkus). Taigi akivaizdu, kad Paulius mirė ne vėliau kaip 1551 m. spalio 7 d.14, kai buvo pratęstas bylos nagrinėjimas valdovo teisme, o palaidotas lapkričio 11 dieną15.

Nors bylos nagrinėjimas užtruko dėl atsiskleidusių naujų nusikaltimo aplinkybių ir dėl suprantamo našlės noro išvengti kaltinimo, jos baigtis, deja, kol kas nežinoma. Į šią teismų knygą įrašytame spalio 14 diena datuotame dokumente valdovas įsako į kitą teismo posėdį pristatyti nusikaltimo liudininkų Pauliaus tarnų pono nužudymu apkaltintą velionio žentą Kristupą Strašą16, kurį Paulius esą užklupęs „gulintį su savo žmona“, t. y. su uošve, dėl ko kilusių muštynių metu buvęs sužalotas ir po trijų dienų miręs. Iš spalio 16 dienos įrašo aiškėja, kad surasti ir į teismą atvesdinti Strašą dar nepavyko. Bet valdovas velionio žmoną už tai, kad „dangstė“ nusikaltėlį, nubaudžia – nurodo iš jos atimti teisę į velionio dvarą ir net našlės dovį (jei vyras tokį buvo užrašęs) ir jųdviejų vaikų globos teisę17.

Įdomiausia, kad šiuose dokumentuose Pauliaus žmona nuolat vadinama Pauliene, t. y. vienu iš vyro vardo sudarytu asmenvardžiu (Павъловая), ir tik vieną kartą įrašytas jos vardas ir tėvavardis, bet ne Marinos, kaip lig šiol istoriografijoje įvardijama Pauliaus žmona, o Onos Kumpelytės (Ганна Кумъпелевъна)18. Lenkijos istorikas Przemysławas Borowikas, tyręs Gardino miesto XV–XVIII a. istoriją, nustatė, kad Ona ir Marina buvo seserys19. Beje, jų tėvo, XVI a. pradžioje (1501–1505 m.) Vilniaus kašteliono ir Gardino seniūno kunigaikščio Aleksandro Jurgaičio Alšėniškio raštininko, Leono Grigalaičio (Lewon Hryhorowicz)20 pavardė greičiausiai buvo ne Kumpelis, bet Kumpis21. Regis, būtent jis (tik be vardo) minimas 1528 m. kariuomenės surašyme – tarp Gardino bajorų įrašytas „Kumpio žentas“ Jackus22, kuris buvo pirmasis Marinos vyras23. (Paties Leono Kumpio sąraše nėra, nes jis jau 1523 m. buvo miręs.)24 Įmanu, kad Leonas Kumpis turėjo brolį Tišką, kuris 1546 m. dokumente pristatytas būtent Kumpio pavarde (Тишко Григоревичъ Кумъпи)25. Todėl Leono dukteris, kai šaltiniuose jos pristatomos mergautine pavarde, galima vadinti ne Kumpelytėmis26, bet Kumpytėmis. Tačiau tai neatsako į klausimą, kuri gi iš jų buvo ištekėjusi už Pauliaus. Ar šią painiavą gali padėti išnarplioti vienalaikiai šaltiniai?

P. Borowikas Lietuvos valstybės istorijos archyve, vadinamajame Oginskių fonde, aptiko 1523 m. birželio 23 d. dokumento nuorašą, iš kurio aiškėja, kad abi seserys tada jau buvo ištekėjusios: abiejų Leono Kumpio žentų prašymu dalybininkai (dielczyie polubownyie) jiems padalijo jų sutuoktinėms po Leono mirties atitekusį nekilnojamąjį turtą. Kučui Andriejaičiui27 ir jo žmonai Onai (Hannie Kumpiewnie) atiteko Nalivos dvarelis prie Balios upės (dworec Naliwski na Bali)28, o Jackui Mikuličiui29 ir jo sutuoktinei Marinai (Marynie Kumpiewnie) – Meleškovičių dvarelis prie Nemuno (dworec Meleszkowski nad Niemnem)30. Sunku pasakyti, ar abiejų seserų ir jų sutuoktinių socialinis statusas buvo panašus, tačiau akivaizdu, kad uošvio turto dalybos žentų ekonominės padėties nesustiprino, nes 1528 m. kariuomenės surašyme abu pateko į „savo valstiečių neturinčių“ Gardino pavieto bajorų sąrašą ir privalėjo vykti karan patys (самъ)31. Taigi Onos Kumpytės asmenvardį šaltiniuose aptinkame tik dukart: 1523 m. ji vadinama Kučo Andriejaičio žmona, o 1551 m. – Pauliaus Valavičiaus našle. O štai jos sesuo Marina šaltiniuose – todėl ir istoriografijoje – figūruoja gerokai dažniau. Tiesa, iki šiol daugiausia tyrėjų dėmesio sulaukė jos, kaip teigiama, trečiosios santuokos32, teisingiau – ištuokos su Jonu Bohušaičiu Tarusa istorija33, kuri jau seniai žinoma dėl publikacijos atitinkamų 1557 m. dokumentų34, kuriuose, beje, Marina „pristatoma“ ne kaip Valavičiaus našlė, o mergautiniu asmenvardžiu. Tačiau jos ankstesnę santuoką su Pauliumi patvirtina dar neskelbtas į Lietuvos Metrikos 34-ąją Užrašymų knygą įrašytas 1554 m. rugsėjo 5 d. dokumentas, kuriame moteris vadinama „Pauliene Marina Kumpelyte“, o ir pati Paulių Valavičių vadina savo vyru35. Šio dokumento turinys leidžia teigti, kad 1551 m. Žygimantas Augustas ją, o ne jos seserį Oną, kaip sakyta, nubaudė už Pauliaus žudiko slėpimą. Nes Marina, atvykusi į Vilniaus vaivados ir LDK kanclerio Mikalojaus Radvilos paskirtųjų teisėjų teismą, pareiškė, kad Meleškovičių dvarą prie Nemuno, kurį anksčiau buvo užrašiusi vyrui Pauliui ir jųdviejų vaikams, dabar (t. y. 1554 m.), „kadangi jos vaikai atiduoti [pabr. – aut.] jų dėdės, Liachovičių laikytojo pono Grigaliaus Valavičiaus globai“, ji taip pat perleidžia Grigaliaus Grinkaičio „globai ir gynybai“, tačiau pajamas iš dvaro prašo skirti jos išlaikymui iki gyvos galvos36. Kadangi minimas Meleškovičių dvaras buvo Marinos tėvonija37, kurią, matyt, ji valdė po pirmojo vyro Jackaus Mikuličiaus mirties, tai našlės teisė valdyti šį dvarą iš jos nebuvo atimta (1551 m. valdovo sprendime, kaip sakyta, buvo nurodyta ją nušalinti nuo velionio Pauliaus turto ir našlės dovio), tačiau 1554 m. dokumente pavartota frazė apie atiduotus (o ne pačios našlės atiduodamus) giminaičio globai vaikus leidžia spėti, kad Marina (o ne jos sesuo Ona) neteko jų globos teisės būtent vykdant 1551 m. valdovo teismo sprendimą. Taigi Paulius Valavičius buvo vedęs Mariną Kumpytę, kuriai ta santuoka buvo antroji. Daryti prielaidą, kad abi seserys buvo ištekėjusios už Pauliaus, neleidžia įvykių chronologija. Tad, kol neturime kitokių šaltinių, belieka konstatuoti, kad seserų vardus supainiojo arba valdovo sekretorius Stanislovas Komarovskis, atsakingas už 24-osios Teismų bylų knygos surašymą, arba šios knygos kopiją XVI a. pabaigoje nurašęs raštininkas.

Tačiau neaišku, kokie 1554 m. dokumente neįvardyti Pauliaus ir Marinos vaikai buvo atiduoti jų dėdės, t. y. Pauliaus tikro brolio Grigaliaus Grinkaičio, globai? Valavičių genealogijos tyrėjai nurodo Paulių turėjus dvi dukteris: Sofiją, kuri 1556 m. ištekėjo už Kasparo Stužinskio, ir Apoloniją, kuri 1568 m. susituokė su Jonu Kliukovskiu38. Taigi 1551 m. tragiškai mirus jų tėvui, abi dar buvo netekėjusios ir iš tiesų privalėjo turėti globėją. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad, nagrinėjant Pauliaus nužudymo bylą, ieškovams paprašius jo (deja, dokumente neįvardytą) dukterį paimti „sekvestran“, našlė prieštaravo, paaiškinusi, kad duktė negali būti atiduota „į jokį sekvestrą“, nes „jau turi“ vyrą Kristupą Strašą, kuriam tame teismo posėdyje atstovavęs prokuratorius jų santuokos faktą patvirtino39. Sunku pasakyti, apie kurią dukterį ieškovai kalbėjo teisme – Sofiją ar Apoloniją. O gal apie dar vieną – vyresnę – nepaminėtą kituose šaltiniuose?

Taip pat galima tik spėlioti, kada Marina ištekėjo už Pauliaus Valavičiaus. Akivaizdu, kad 1528 m. jos pirmasis vyras Jackus dar buvo gyvas. Jei Pauliaus ir Marinos duktė 1551 m. iš tiesų ištekėjo už Kristupo Strašo, tai turėjo būti pilnametė (sulaukti bent 15 metų)40, vadinasi, buvo gimusi ne vėliau kaip 1536 m. Taigi Marina ir Paulius galėjo susituokti tarp 1529–1535 m. Bet santuoka, matyt, nebuvo laiminga. Įrašai 24-ojoje Teismų bylų knygoje leidžia tvirtinti, kad dėl sutuoktinės kaltės Paulius buvo nužudytas 1551 m. rudenį ir lapkričio 11 dieną palaidotas41.

PUBLIKACIJA

Dokumentų rusėniškas tekstas transkribuotas laikantis Lietuvos Metrikos rengimo spaudai taisyklių ir adaptuotas šiuolaikinės rusų kalbos abėcėle. Visos žodžių santrumpos (po titulu arba iškėlus priebalses virš eilutės) atskleidžiamos: iškeltosios raidės įrašomos į eilutę ir spausdinamos kursyvu, o numanomos sutrumpintos raidės įrašomos eilutėje lenktiniuose skliaustuose. Rankraštyje praleistos raidės arba žodžiai įrašomi laužtiniuose skliaustuose. Raštininkų klaidingai parašytus žodžius taisome ir komentarus pateikiame nuorodose. Dokumentų lapų pradžia pažymima dviem stačiais brūkšniais, po jų laužtiniuose skliaustuose įrašomas lapo numeris.

1. [Лета 1551, м(е)с(е)ца октебра 7 дня]1
Панове Воловичы з невесткою своею Павъловою.

Городничий городеньский панъ Остафей Воловичъ именемъ своимъ и именемъ всихъ пановъ Воловичовъ оповедили, ижъ што первей сего г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, на чоломъбитье ихъ для певънейшого выведанья о замордованье брата ихъ Павла Воловича въ его властъномъ дому рачылъ росказати первей листомъ, потом и ворокомъ2 своимъ г(о)с(по)д(а)рьскимъ жоне того Павла Воловича забитого поставити служебъниковъ его на тыхъ, которые на онъ часъ пры немъ в дому его были, якожъ остатъний рокъ ку постановенью тыхъ служебъниковъ ее зложыл его м(и)л(о)сть назавтрей по прыеханью з Викгер3 до Вильни, которых Павъловая поставила и даны суть тые служебъники до вряду пана воеводы троцъкого4. А потомъ панове Во || [l. 32] ловичи5 поведили, ижъ еще девъка Настасица, которая на онъ часъ в дому Павъловомъ была и на листе ку постановенью описана и не поставълена, просили абы была поставлена. Павлова[я] поведила, ижъ тая девъка есть с нею у Вильни, нижли есть немоцна и для того ее ставити не можеть. Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, на томъ то зоставити рачылъ, ижъ маеть панъ воевода троцкий водле вряду своего послати вижа, который маеть огледати оное Настасицы, естъли же правъдиве немочъна, або ни. А на онъ часъ по огледаньи вижовомъ панъ воевода то с тым вчынить, што на вряд его м(и)л(о)сти належать6 будеть. А потом панове Воловичы просили, абы до того часу, поки бы певъную ведомость о забитье того брата своего Павла взяли и которымъ бы обычаемъ съ сего света сшолъ, абы дочъка его, кревъная ихъ, была отъ матъки своее взята и в секъвестър г(о)с(по)д(а)рьский дана, а чей бы, литуючы такъже смерти отъца своег(о), мела7 якую прычыну смерти его поведити. Г(о)с(по)д(а)ръ король, его м(и)л(о)сть, рачылъ тую прозбу ихъ на инъшый часъ отъложити, то естъ на середу прышълую, на который же день Павъловая сама стати и тую дочку свою поставити маеть. И кгды тот рокъ прышолъ, день нинешъный, середа, м(е)с(е)ца окътебра семый день, Павловая сама стала и дочъку свою поставила, а Воловичы по тому жъ прозбу вчынили, абы тая дочка ее была в секвестръ взята. Павловая отъпор чынила, ижъ тая дочъка ее вже естъ змовена за Криштофа Страша, ижъ маеть мужа, прото не мела бы в жаденъ секъвестръ брана быти. И тотъ Страшъ, тут же с нею стоячы, через прокуратора тую змову и малъженьство оповедилъ. И мовила Павъловая, што, дей: «Домовъляючы ся ведати8, якою || [l. 32v] смертью мужъ мой съ сего света сшолъ, для того дочъку в секъвестръ дати просять, ино я имъ поведаю, же муж9 светого Валентого немоцъ10 мелъ и с того вмеръ, а стала ся ему тая хороба отъ шести недель передъ смертью». Воловичи мовили, ижъ оный братъ ихъ николи тое хоробы не мелъ, але замордованьемъ примушонъ до смерти.

Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, отъложывъши тые справы ихъ на сторону, рачылъ росказати дати дочъку Павъловое в секъвестръ до пана воеводы виленьского11. И зложылъ его м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ рокъ той справе тымъ обеюмъ сторонамъ на сюю пятъницу пришълую окътебра12 дня, на которы же день тые обедве стороне, и Воловичи, и Павлавовая13, стати мають, а и тая тежъ дочъка ее, и тежъ оные служебники небощыка Павла Воловича вышейписаные перед г(о)с(по)д(а)ремъ, его м(и)л(о)стью, поставены быти [мають] ку опытанью о томъ замордованью Павла Воловича.

Nr. 1

1 RGADA, f. 389, LM 239, l. 31v–32v.
2 Taip rankr., reikėtų skaityti вырокомъ.
3 Antonio Gąsiorowskio sudarytame Žygimanto Augusto itinerariume nurodoma, kad 1551 m. valdovas rezidavo Vilniuje nuo birželio 27 d. iki gruodžio 29 d. (A. Gąsiorowski, 1973, p. 269). Tačiau šio dokumento turinys rodo, kad, prieš pradėdamas nagrinėti bylas Vilniuje spalio 5 d., jis buvo išvykęs į Vygrius, tai patvirtina ir į tą pačią Lietuvos Metrikos knygą įrašytų dviejų dokumentų eschatokoluose nurodytos datos (1551 08 27 ir 09 06 d.) ir surašymo vieta – Vygriai, kur valdovas medžiojo. Žr. RGADA, f. 389, LM 239, l. 30, 30v.
4 Mikalojus Radvila Rudasis.
5 Kustodas.
6 Antroji raidė а taisyta.
7 Antroji raidė taisyta.
8 Žodį dengia rašalo dėmė.
9 Žodis pakartotas.
10 Elžbieta Nowosielska teigia, kad Lenkijoje ir Lietuvoje taip buvo vadinama epilepsija. Žr. E. Nowosielska, 2015, p. 225.
11 Mikalojus Radvila Juodasis.
12 Toliau palikta vieta dienai įrašyti.
13 Taip rankr., reikėtų skaityti Павловая.

2. [М(е)с(е)ца октебра 14 дня]1
Панове Воловичы з невестъскою2 своею Павъловою.

Панове Воловичы о забитье брата своего кровъного Павла Воловича просили г(о)с(по)д(а)ра, его м(и)л(о)сти, абы зять его Крышътоф Страшъ, который ся на3 праве тутъ недавъно перед тымъ озвалъ ся быти зятемъ Павловымъ и пры жоне его колкокроть становилъ ся на справе, абы теперъ былъ поставенъ. Прокуратор Павъловое пры ней самой отпоръ || [l. 33] чынилъ4, ижъ, дей, не естъ ни отъ кого позванъ, прото, дей, становити ку отъказу никому не повиненъ, бо, дей, ехалъ до именья королевое5, ее м(и)л(о)сти, которое держыть отъ ее королевъское м(и)л(о)с­-
ти, маючы тамъ пильные справы. Панове Воловичи мовили, ижъ тая росправа не идеть яко за позвы, яко ся дееть межы иными жалобъники, але идеть водле выведанья врядово, чынечы опытъ около того замордованья невинъного чоловека Павла Воловича в дому его властъномъ. И просили, кгды ж, дей, тотъ Крыштофъ Страшъ завъжъды перед тымъ тутъ перед г(о)с(по)д(а)ремъ, его м(и)л(о)стью, пры Павловой стоялъ и зятемъ ее быти себе менилъ, абы и тепер былъ на праве 6-при ней-6 поставленъ, бо, дей, не ехалъ нигъде, виданъ7 естъ недавъно тутъ, на палацу. Г(о)с-
(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, рачылъ послати дворанина своего Чыжа8 и росъказалъ того Крыштофа Страша моцно поставити на сесь час, поки9 еще г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, на теперешънихъ справахъ судовыхъ седети рачыть. Оный дворанинъ, бывшы в господе его, отъказалъ, ижъ комора, в которой Страшъ стоить, замкнена и не хотели ее отомъкнути, а его в той господе не поведили. И тутъ же выступивъшы братъ его Страшъ, дворанинъ г(о)с(по)д(а)рьский, поведилъ: „Не розумемъ, дей, для чого бы братъ мой тутъ ку якой справе [мелъ] стати, кгды, дей, еще его ничимъ въ10 то не дотъкнулъ ани вины далъ, але кгды услышу естъли11 хто в чомъ его дотъ[к]неть и его чымъ объвинить, на онъ часъ, естъли тутъ будеть в месте у Вильни, и самъ его поставълю. А пакъли бы 12-тутъ его-12 в месте не было, тогъды дамъ ему знати, абы ся в томъ чулъ“.

И г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, зложылъ рокъ остатний завитый, абы Крыштофъ Страшъ к той росправе в сюю пятницу прышълую сталъ и такъ, яко и первей, пры тещы своей Павловой Воловичовой стоялъ. А Павъловая абы такъже в сюю || [l. 33v] пятъницу стала к той же росправе с паны Воловичы, яко на року завитомъ, никоторыми вымовами с того року не вымовъляючы ся.

Nr. 2

1 RGADA, f. 389, LM 239, l. 32v–33v.
2 Taip rankr., reikėtų skaityti невестъкою.
3 Raidė а sutepta.
4 Kustodas.
5 Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė Bona Sforca.
6- -6 Taisyta.
7 Raidė и taisyta.
8 Greičiausiai 1556 m. dokumente minimas (jau miręs) valdovo dvarionis Adomas Leonaitis Čižas. Žr. LM 43, Nr. 24, p. 70.
9 Raidė к taisyta iš ш.
10 Raides dengia rašalo dėmė.
11 Paskutines dvi raides dengia rašalo dėmė.
12- -12 Virš šių žodžių surašyti skaičiukai, atitinkamai: 2, 1.

3. [М(е)с(е)ца октебъра 16 дня]1
Панове Воловичи з невестъкою своею Павъловою.

Панове Воловичи за прызволеньемъ г(о)с(по)д(а)рьскимъ, взявъшы отъ пана воеводы, его м(и)л(о)сти, троцъкого2 созънанье тыхъ слуг брата своего Павла Воловича, которые они перед паномъ воеводою и передъ паномъ троцъкимъ, старостою жомоитъскимъ3 чынили за опытаньемъ ихъ м(и)л(о)сти з розсказанья господарского, просили панове Воловичи абы прыслуханью того сознанья тыхъ слугъ небощиковъскихъ Павловыхъ Страшъ Крыштофъ былъ поставъленъ. Братъ Страшовъ пыталъ, якая бы тог(о) потреба была, ижъбы братъ его мелъ быти ставенъ, а мелъ того сознанья тыхъ то слугъ прыслухати. За тымъ панове Воловичы поведили: «Кгды жъ ся тотъ Криштофъ Страш, по колькокроть будучы объсыланъ и не становилъ ся, мы, дей, тое сознанье тыхъ слугъ Павъловыхъ тутъ отъказуемъ». И просили, абы было чтено: тутъ ся, дей, окажеть, хто далъ причыну смеръти Павлу Воловичу. На томъ созънаньи оказало ся: вси тые слуги Павловы одными словы поведили и сознавали, же панъ ихъ на Криштофа Страша волалъ, поведаючы, же его з жоною своею лежачы засталъ. Онъ за тым его бити и давити почалъ, с которого бою жывъ быти не могъ и третего дня4 вмер, яко то шырей на ономъ сознани естъ описано. Потомъ покладали выписъ оповеданя || [l. 34] 5-зъ замъку-5 Городеньского и выписъ пана воеводы, его м(и)л(о)сти, троцкого, и то все было чтено. На которыхъ выписехъ сознанье вижовъ и стороны описано ранъ битыхъ и давъленыхъ на шии и на теле небощыка Павла. А потомъ мовили панове Воловичи: «Кгды ж ся то с тыхъ выписовъ и с того сознанья слугъ небощыковъских явъне оказало, ижъ нихъто ины прычыны не далъ ку смерти брату н(а)ш(о)му, одно Страшъ, а и по самомъ Страшу явне тепер то показало, ижъ, кгды прышло к тому теперешнему ступенью, он, дей, зникънулъ и прочъ зъехалъ, а такъ, дей, абы тая невестъка наша Павъловая тою жъ дорогою за нимъ не намыслила, за то просимо, абы дала по собе паруку, абы до того часу, поки Страшъ поставенъ будеть, абы была на которомъ певъномъ а безпечномъ местъцу захована, а Страшъ абы былъ моцно ку росправе поставенъ». Братъ Страшовъ мовилъ: «Кгды жъ то вже явъне слышу, ижъ братъ мой объвиненъ о забитье Павъла, тъстя своего, и тымъ его панове Воловичи дотъкнули, я, дей, о томъ дамъ брату моему знати, ижъ безъ жадного объсыланя и без позъвовъ станеть, а невинъность свою окажеть». Потомъ, кгды Страшъ не найденъ черезъ дворанина г(о)с(по)д(а)рьского там, где оний прокуратор его менилъ, его королевская м(и)-
л(о)сть росказати рачылъ пану воеводе троцъкому, абы Павъловая очевисте была ставълена с тыми слугами, ажъбы тое въ очы сознавали. Якожъ будучы перед паномъ воеводою очевисте Павловой, слуги оные небощиковы тыми жъ словы созънавали, ку чому и сама Павъловая признала, же тую жалобу отъ мужа своего слышала, мовечы: «Не вемъ, Страшъ або Соколовский6 мя забилъ, с чого смерть мети мушу». А кгды ж с тымъ отъказомъ панъ воевода троцкий въ его королевъское м(и)л(о)сти былъ и то сторона, панове Воловичы, на выписе его м(и)л(о)сти оказовали || [l. 34v] и самъ его м(и)л(о)сть то поведилъ, г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, тую Павъловую ку выроку росказать рачылъ поставити перед его м(и)л(о)стью третег(о) дня4. Потомъ кгды была постановълена, его королевъская м(и)л(о)сть за тымъ, ижъ Павъловы слуги не менили, абы жону небощыкъ в томъ мордованьи его виновалъ, одно Страша, прото, еще не сказуючы тое речы, росказати рачылъ дать Павъловую за паруку, а естъли бы Павъловая паруки не мела, велелъ его м(и)л(о)сть пану воеводе виленьскому7 заховати ее на таковомъ местъцы, ижъбы завъжды ку праву поставена до того часу, поки Страшъ поставенъ будеть. А тая Павъловая, ижъ за первымъ постановеньем того винъного не выдала и еще его закрила, прото з выроку г(о)с(по)д(а)рь­-
ского опеки детей и именья мужа своего отъпала8, хотя ж бы и оправу веновъную мела, тогъды то все тратить и вечъне до тог(о) вже9 ничого мети не маеть. Где его кролевъская м(и)л(о)сть сказати рачылъ братьи того Павъла дети [и] именья до летъ ихъ в опеку, а оныхъ слугъ и подданыхъ велелъ его м(и)л(о)сть з везенья выпустити, кгды жъ в томъ не объвинованы.

Потомъ ку похованью тела бранъ вижъ10 отъ г(о)с(по)д(а)ра, его м(и)л(о)сти, ротъмистръ г(о)с(по)д(а)рьский Богданъ Стецъковичъ месеца ноябъра одинадцатого дня4, в четвергъ, у Вильни. При томъ былъ: панъ Миколай Юревичъ Остикъ а мытъникъ полоцъкий панъ Глебъ Ивановичъ Корсакъ, а панъ Дмитръ Богъдановичъ Корсакъ, кгды ховано тело пана Павла Воловича.

А такъ панове Воловичи, вси братья с кревными своими, и поведили, же того ведомость зъ ураду г(о)с(по)д(а)ръского за выведанемъ отъ слугъ и подданыхъ того небощыка Павла мають, ижъ тотъ братъ ихъ замордованъ в дому своемъ властъномъ и учыненъ естъ з живого мертвый отъ Крыштофа Страша. И в том его самого и помочъниковъ его поволали, которые радою, позъволеньемъ ему того допомогали, а меновите жона того Павла Ганъна Кумъпелевъна, которая винъного не выдала и того имъ не ознаймила, яко тестаменътъ словъный мужъ ее, с того || [l. 35] света11 сходечы, учынилъ и на того Страша волалъ, олижъ потомъ, кгды очевисте с тыми слугами стояла.

И того поволанья созънанье посланъца господарского панове Воловичы дали у книги записати.

Писанъ у Вильни.

Nr. 3

1 RGADA, f. 389, LM 239, l. 33v–35.
2 Mikalojus Radvila Rudasis.
3 Jeronimas Aleksandraitis Chodkevičius.
4 Žodis su titulu.
5- -5 Kustodas.
6 Asmens identifikuoti nepavyko.
7 Mikalojus Radvila Juodasis.
8 Raidė л taisyta.
9 Pirmoji raidė taisyta.
10 Antroji raidė taisyta.
11 Kustodas.

4. Подане в опеку и оборону от п(а)ни Павловое Марины Ку[м]пелевны
име
ня в повете Городенскомъ Мелешковъщины.1

Лета Бож(его) нарож(енья) 1554, м(е)с(е)ца сент(ебра) 5 дня, у середу.

Перед нами, судьями высажоными вельможного п(а)на, его милости, пана Миколая Радивила, воеводы виленьского, маршалъка земъского, канцлера Великого кн(я)зьства Литовского, старосты берестейского, державцы борисовского и шовленьского, передъ Яномъ Олехновичомъ Римъшою, хоружимъ ошъменьскимъ, а передъ мене, Яномъ Анъдреевичомъ Новицкимъ, наместъникомъ виленьскимъ и рудоминьскимъ, постановивши ся обличъне пани Павловая Марина Ку[м]пелевна, добровольне и явне то передъ нами сознала, штожъ которое именье, лежачое надъ рекою Немномъ у Городеньскомъ повете, именемъ Мелешковъщина, записала она мужу своему п(а)ну Павлу Воловичу и детемъ, которие з нимъ мела, чого поновила тыхъ недавныхъ ч(а)совъ перед его милость паномъ воеводою виленьскимъ и тое записанье свое оповедала. А кгды жъ дети ее даны в опеку дядьку || [l. 249] их2, державцы ляховицкому п(а)ну Григорю Воловичу, она не могучы тому именью обороны чинити, спустила и подала в опеку и в оборону тому жъ пану Григорю Воловичу, ижъ онъ маеть тое имене в обороне своей мети и отъ кривдъ боронити, вземъши вжо на тотъ час у справу свою тое именье. А пожитъки, которие с тог(о) именья приходять, мають даваны быти ей на выхованье до живота.

Nr. 4

1 LVIA, Lietuvos Metrika (mikrofilmai), knyga 34, l. 248v–249.
2 Kustodas.

Vertimas

1. [1551 metų spalio mėnesio 7 dieną]
Ponai Valavičiai su savo marčia Pauliene.

Gardino pilininkas ponas Eustachijus Valavičius savo ir visų ponų Valavičių vardu pareiškė, kad, kaip anksčiau jo mylista valdovas, [atsiliepdamas] į jų nuolankų prašymą kuo tiksliau išaiškinti jų brolio Pauliaus Valavičiaus nužudymą jo paties namuose, iš pradžių raštu, o paskui ir savo valdovišku sprendimu teikėsi įsakyti to užmušto Pauliaus Valavičiaus žmonai pristatyti tuos jo tarnybininkus, kurie tuo metu šalia jo namuose buvo, kaip ir paskutinį terminą tų jos tarnybininkų pristatymui jo mylista paskyrė rytdieną, [valdovui] iš Vygrių atvykus į Vilnių, kuriuos Paulienė pristatė, ir tie tarnybininkai atiduoti pono Trakų vaivados teismui. O paskui ponai Valavičiai pasakė, kad dar merga Nastutė, kuri tuo metu Pauliaus namuose buvo, ir rašte įrašyta, kaip pristatytina, bet neatvesta, ir prašė, kad būtų [į teismą] pristatyta. Paulienė pasakė, kad ta merga yra su ja Vilniuje, tačiau negaluoja, ir todėl jos atvesti negali. Jo mylista valdovas teikėsi šitaip nuspręsti, kad ponas Trakų vaivada pagal savo pareigas turi pasiųsti žvelgūną, kuris privalo apžiūrėti tą Nastutę, ar ji iš tiesų serga, ar ne. Ir tuomet, žvelgūnui apžiūrėjus, ponas vaivada padarys tai, kas jo mylistos urėdui priklauso. O paskui ponai Valavičiai prašė, kad iki to laiko, kol bus tikrai išsiaiškinta dėl to jų brolio Pauliaus užmušimo ir kokiu būdu jis iš šio pasaulio iškeliavo, jo duktė, o jų giminaitė, būtų paimta iš jos motinos ir atiduota valdovo sekvestrui, o gal, gailėdamasi dėl savo tėvo mirties, taip pat galėtų kokią nors jo mirties priežastį pasakyti. Jo mylista valdovas karalius teikėsi šį jų prašymą atidėti kitam laikui, tai yra ateinančiam trečiadieniui, kurią dieną Paulienė privalės atvykti pati ir tą savo dukterį pristatyti. Ir kai tas laikas atėjo, šiandieną, trečiadienį, spalio mėnesio septintąją dieną, Paulienė atvyko pati ir savo dukterį pristatė, o Valavičiai vėl pateikė prašymą, kad ta jos duktė būtų paimta laikinai globai. Paulienė spyrėsi, kad ta jos duktė jau yra sužadėta su Kristupu Strašu, kad turi vyrą, todėl negalėtų būti paimta į jokį sekvestrą. Ir tas Strašas, čia pat su ja stovėdamas, per prokuratorių pranešė apie tas sužadėtuves ir santuoką. Ir Paulienė pasakė, kad, girdi: „Siekdami sužinoti, dėl kokios mirties priežasties mano vyras iškeliavo iš šio pasaulio, todėl prašo dukterį į sekvestrą atiduoti, tai aš jiems pasakysiu, kad vyras sirgo šv. Valentino liga ir dėl to mirė, o ta liga susirgo prieš šešias savaites iki mirė.“ Valavičiai sakė, kad tas jų brolis niekad tokia liga nesirgo, bet mirė užmuštas.

Jo mylista valdovas, atidėjęs tą jų bylą į šalį, teikėsi įsakyti atiduoti Paulienės dukterį pono Vilniaus vaivados laikinai globai. Ir jo mylista valdovas paskyrė abiem tos bylos šalims terminą – šį ateinantį penktadienį, spalio [devintą] dieną, kurią dieną tos abi šalys – ir Valavičiai, ir Paulienė – turi atvykti, taip pat ir ta jos duktė, taip pat ir tie pirmiau minėti velionio Pauliaus Valavičiaus tarnybininkai turi būti pastatyti prieš jo mylistą valdovą apklausai apie tą Pauliaus Valavičiaus užmušimą.

2. [Spalio mėnesio 14 dieną]
Ponai Valavičiai su savo marčia Pauliene.

Ponai Valavičiai dėl savo tikro brolio Pauliaus Valavičiaus nužudymo prašė jo mylistos valdovo, kad jo žentas Kristupas Strašas, kuris čia teisme neseniai prisipažino esąs Pauliaus žentas ir kelis kartus atvyko į bylą su [velionio] žmona, būtų dabar pristatytas. Paulienės prokuratorius, [būdamas] šalia jos pačios, atsakė, kad, girdi, [Strašas] niekieno nėra pašauktas, todėl, girdi, neprivalo niekam atsakyti, nes, girdi, vyko į jos mylistos karalienės dvarą, kurį valdo jos karališkosios mylistos nurodymu, turėdamas ten neatidėliotinų reikalų. Ponai Valavičiai sakė, kad ši byla iškelta ne pagal šaukimus, kaip būna kitų ieškovų atveju, bet pagal teismo nurodymą, tiriant nekalto žmogaus Pauliaus Valavičiaus nužudymą jo nuosavuose namuose. Ir prašė, kadangi, girdi, tas Kristupas Strašas anksčiau visada čia, prieš jo mylistą valdovą, šalia Paulienės stovėjo ir sakėsi esąs jos žentas, kad ir dabar teisme šalia jos būtų pastatytas, nes, girdi, niekur jis nevyko, neseniai čia, rūmuose, jį matė. Jo mylista valdovas teikėsi pasiųsti savo dvarionį Čižą ir įsakė tą Kristupą Strašą jėga pristatyti tuoj pat, kol jo mylista valdovas teikiasi dabartinėje teismo sesijoje sėdėti. Tas dvarionis, buvęs jo [Strašo] gaspadoje, pasakė, kad kamara, kurioje Strašas apsistojęs, užrakinta ir jam nenorėta jos atrakinti, o kad jis būtų toje gaspadoje, nenurodyta. Ir čia pat buvęs jo brolis valdovo dvarionis Strašas pasakė: „Nesuprantu, girdi, dėl ko mano brolis turėtų čia kažin kokioje byloje būti, kai, girdi, jam dar nieko dėl to nepriminė, nei kaltės nenurodė, bet, kai išgirsiu, kad kas nors jam dėl ko nors primins ir jį kuo nors apkaltins, tuo laiku, jeigu bus čia, Vilniaus mieste, ir pats jį pristatysiu. O jeigu jo čia, mieste, nebūtų, tada jam pranešiu, kad apie tai žinotų.“

Ir jo mylista valdovas paskyrė paskutinį terminą su teisės praradimo sąlyga, kad Kristupas Strašas atvyktų bylinėtis šį ateinantį penktadienį ir taip, kaip ir pirmiau, šalia savo uošvės Paulienės Valavičienės stovėtų. Ir kad Paulienė taip pat šį penktadienį – per paskutinį terminą – atvyktų bylinėtis su ponais Valavičiais, to termino neišsigindama jokiais atsikalbinėjimais.

3. [Spalio mėnesio 16 dieną]
Ponai Valavičiai su savo marčia Pauliene.

Ponai Valavičiai, valdovui leidus, paėmę iš jo mylistos pono Trakų vaivados tų savo brolio Pauliaus Valavičiaus tarnų parodymus, kuriuos jie pono vaivados ir Trakų kašteliono, Žemaitijos seniūno akivaizdoje, valdovo nurodymu jų mylistų apklausiami, davė, ponai Valavičiai prašė, kad tą tų velionio Pauliaus tarnų paliudijimą išklausyti būtų pristatytas Kristupas Strašas. Strašo brolis paklausė, koks būtų poreikis tą jo brolį pristatyti [tam], kad turėtų išklausyti tų tarnų parodymus. Dėl to ponai Valavičiai pasakė: „Kadangi tas Kristupas Strašas, kviestas kelis kartus, neatvyko, mes, girdi, tų Pauliaus tarnų parodymus čia pristatome.“ Ir prašė, kad būtų perskaityti: čia, girdi, paaiškės, kokia buvo Pauliaus Valavičiaus mirties priežastis. Iš tų parodymų paaiškėjo, kad tie visi Pauliaus tarnai vienodai pasakė ir pripažino, kad jų ponas nurodė [kaltininką] Kristupą Strašą, sakydamas, kad užtiko jį gulintį su savo žmona. Dėl to jis [Strašas] pradėjo jį mušti ir smaugti, dėl kurio sumušimo negalėjo likti gyvas ir trečią dieną mirė, – kaip plačiau tuose parodymuose aprašyta. Paskui [Valavičiai] padėjo pareiškimo Gardino pilyje išrašą ir jo mylistos pono Trakų vaivados išrašą – ir visa tai buvo perskaityta. Kuriuose žvelgūnų ir kviestinių pareiškimų išrašuose aprašytos mušimo žaizdos ir smaugimo žymės ant velionio Pauliaus kaklo ir kūno. O paskui ponai Valavičiai kalbėjo: „Kadangi iš tų išrašų ir velionio tarnų parodymų paaiškėjo, kad mūsų brolio mirties priežastis nebuvo niekas kitas, tik Strašas, o ir paties Strašo [elgesys] dabar aiškiai tai parodė, nes, kai priėjome dabartinį [bylos] laiptelį, jis, girdi, dingo ir pasišalino, o tai, girdi, kad ta mūsų marti Paulienė nesugalvotų paskui jį tuo pačiu keliu [patraukti], todėl prašome, kad pati už save laiduotų, jog iki to laiko, kol bus pristatytas Strašas, bus saugoma kokioje nors žinomoje ir saugioje vietoje, ir kad Strašas būtų jėga į bylą atvesdintas.“ Strašo brolis pasakė: „Kadangi jau tikrai girdžiu, jog mano brolis apkaltintas dėl savo uošvio Pauliaus užmušimo ir ponai Valavičiai dėl to jį apkaltino, aš, girdi, apie tai savo broliui pranešiu, kad jis be jokio pranešimo ir be šaukimų atvyktų ir savo nekaltumą įrodytų.“ Po to, kai valdovo dvarionis Strašo nerado ten, kur jo prokuratorius buvo nurodęs [jį esant], jo karališkoji mylista teikėsi įsakyti ponui Trakų vaivadai, kad Paulienė būtų pristatyta [į teismą] su tais tarnais, kad šie jos akyse paliudytų. O kai Paulienei esant pono vaivados akivaizdoje, tie velionio tarnai tokiais pat žodžiais paliudijo, ką ir pati Paulienė pripažino, kad girdėjo savo vyrą tariant tokį skundą: „Nežinau, Strašas ar Sokolovskis mane sumušė, dėl ko turėsiu numirti.“ Ir kai ponas Trakų vaivada su tokiu atsakymu buvo pas karališkąjį mylistą ir bylos šalis, ponai Valavičiai jo mylistai parodė išrašą ir pats jo mylista [Trakų vaivada] tai pasakė, jo mylista valdovas teikėsi paliepti tą Paulienę trečią dieną pastatyti jo mylistos akivaizdoje sprendimą [išklausyti]. Paskui, kai buvo atvesdinta, jo karališkoji mylista dėl to, kad Pauliaus tarnai neminėjo, jog velionis dėl tų muštynių būtų apkaltinęs žmoną, o tik Strašą, todėl, dar nespręsdamas tos bylos, teikėsi įsakyti, kad už Paulienę būtų laiduota, o jeigu Paulienė laidavimo neturėtų, jo mylista liepė ponui Vilniaus vaivadai ją laikyti iki to laiko, kol Strašas bus pristatytas, tokioje vietoje, kad visada būtų galima ją pristatyti į teismą. O ta Paulienė, kadangi pirmąkart pristatyta [į teismą] to kaltininko neišdavė ir dargi jį dangstė, dėl to valdovo sprendimu netenka vaikų globos ir savo vyro dvaro, nors ir turėtų dovio skirtinę, tada visa tai praranda ir jau amžinai jokios teisės tam neturės. Tai jo karališkoji mylista teikėsi nuspręsti vaikų ir dvarų globą iki jų pilnametystės paskirti to Pauliaus broliavai, o tuos tarnus ir valdinius, kadangi nebuvo apkaltinti, jo mylista liepė paleisti iš kalėjimo.

Paskui [Pauliaus] palaikų palaidojimui Vilniuje lapkričio mėnesio vienuoliktą dieną, ketvirtadienį, iš jo mylistos valdovo buvo paimtas žvelgūnas valdovo rotmistras Bagdonas Steckavičius. Kai buvo laidojami pono Pauliaus Valavičiaus palaikai, dalyvavo: ponas Mikalojus Jurgaitis Astikas ir Polocko muitininkas ponas Hlebas Jonaitis Korsakas, ir ponas Demetrijus Bagdonaitis Korsakas.

O tai ponai Valavičiai, visi broliai su savo giminaičiais, ir pasakė, kad iš valdovo teismo pagal to velionio Pauliaus tarnų ir valdinių kvotimą žino, kad tas jų brolis užmuštas nuosavuose namuose ir kad jo gyvybę numarino Kristupas Strašas. Ir dėl to apkaltino jį patį ir jo pagalbininkus, kurie jam padėjo patarimais ir leidimu, o būtent to Pauliaus žmoną Oną Kumpelytę, kuri neišdavė kaltininko ir jiems nepranešė to, kaip jos vyras, apleisdamas šį pasaulį, sudarė žodinį testamentą ir tą Strašą apkaltino, tik paskui [tą pripažino], kai su tais tarnais akivaizdžiai [teisme] stovėjo.

Ir ponai Valavičiai to valdovo pasiuntinio pareiškimą apie kaltinimą davė į knygas įrašyti.

Rašyta Vilniuje.

4. Ponios Marinos Kumpelytės Paulienės [pareiškimas apie] Meleškovščinos dvaro Gardino paviete atidavimą [Grigaliaus Valavičiaus] globai ir gynybai.
1554 Viešpaties metų rugsėjo 5 dieną, trečiadienį.

Mūsų, jo mylistos garbaus pono Vilniaus vaivados, šalies maršalkos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio, Brastos seniūno, Borisovo ir Šiaulių laikytojo pono Mikalojaus Radvilos paskirtųjų teisėjų: Jono Aleknaičio Rimšos, Ašmenos vėliavininko, ir Jono Andriejaičio Novickio, Vilniaus ir Rudaminos vietininko, akivaizdoje atsistojusi ponia Marina Paulienė Kumpelytė, laisva valia ir viešai mums pareiškė, kad kurį dvarą, plytintį prie Nemuno upės Gardino paviete, vadinamą Meleškovščina, ji užrašė savo vyrui ponui Pauliui Valavičiui ir vaikams, kuriuos su juo turėjo, tai neseniai jo mylistos Vilniaus vaivados akivaizdoje atnaujino ir tą savo užrašymą apsakė. O kadangi jos vaikai atiduoti jų dėdės Liachovičių laikytojo pono Grigaliaus Valavičiaus globai, ji, negalėdama to savo dvaro apginti, [jį] užleido ir atidavė to paties pono Grigaliaus Valavičiaus globai ir gynybai, kad jis, jau nuo šio laiko tą dvarą į savo rankas paėmęs, turi tą dvarą saugoti ir nuo skriaudų ginti. O pajamos, kurios iš dvaro suplaukia, turi jai būti duodamos jos išlaikymui iki gyvos galvos.

Bibliografija

Archiwum książąt Sanguszków, t. 3, 1890 – Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t. 3, Lwów, 1890.

Bardach J., 1970 – Juliusz Bardach, Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVII w., Warszawa, 1970.

Borowik P., 2005 – Przemysław Borowik, Jurydyki miasta Grodna w XV–XVIII wiekach. Stanowy podzia nieruchomości, Supraśl, 2005.

Gąsiorowski A., 1973 – Antoni Gąsiorowski, „Itineraria dwu ostatnich Jagiellonów“, in: Studia historyczne, R. XVI, 1973, zesz. 2, s. 249–273.

Jablonskis K., 1941 – Konstantinas Jablonskis, Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje. I dalis. Tekstai, Kaunas, 1941.

Jovaiša L., 2018 – Liudas Jovaiša, „Eustachijus Valavičius: neįvertinto herojaus curriculum vitae“, in: Bažnyčios istorijos studijos, t. IX, Ganytojai ir broliai: biografistikos perspektyva, Vilnius, 2018, p. 83–167.

Lietuvos dk Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543–1548). I knyga (1544 XI 15 – 1546 XI 15), parengė D. Antanavičius, Vilnius, 2009.

LDK kasdienis gyvenimas, 2001 – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas. Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija, sudarė ir parengė A. Baliulis ir E. Meilus, Vilnius, 2001.

LM 12 – Lietuvos Metrika (1522–1529), 12-oji Užrašymų knyga, parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, Vilnius, 2001.

LM 19 TBK Lietuvos Metrika (1546–1548), 19-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė, Vilnius, 2009.

LM 25 – Lietuvos Metrika (1387–1546), 25-oji Užrašymų knyga, parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, Vilnius, 1998.

LM 43 – Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага (1523–1560), Кнiга запiсаў 43, падр. В. Мянжынскi, Мiнск, 2003.

LM 523 – Lietuvos Metrika (1528), 1-oji Viešųjų reikalų knyga, parengė A. Baliulis, A. Dubonis, Vilnius, 2006.

Nowosielska E., 2015 – Elżbieta Nowosielska, „Epilepsja w Rzeczpospolitej w XVII–XVIII w.“, in: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Część II, red. A. Karpiński, Warszawa, 2015, p. 219–258.

PLS – Pirmasis Lietuvos Statutas. T. II. Pirma dalis: tekstai senąja baltarusių, lotynų ir senąja lenkų kalbomis, parengė S. Lazutka, E. Gudavičius et al., Vilnius, 1991.

Senasis K. Sirvydo žodynas, 1997 – Senasis Konstantino Sirvydo žodynas, parengė K. Pakalka, Vilnius, 1997.

Unus pro omnibus, 2014 – Unus pro omnibus. Валовiчы ў гiсторыi Вялiкага княства Лiтоўскага XV–XVIII стст., складальнiк А. Янушкевiч, Мiнск, 2014.

Województwo Trockie, 2009 – Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Województwo Trockie. XIV–XVIII wiek, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, A. Haratym, t. 2, Warszawa, 2009.

АВАК, т. 7 – Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 7, Вильна, 1874.

АВАК, т. 17 – Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 17, Вильна, 1890.

АВАК, т. 21 – Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т. 21, Вильна, 1894.

Валовiчы герба «Багорыя», 2019 – Валовiчы герба «Багорыя», навуковы рэдактар А. Шаланда, Мiнск, 2019.

Падалiнскi У., 2014 – Уладзiмiр Падалiнскi, „Валовiчы ў палiтычным жыццi ВКЛ другой паловы XVI – пачатку XVII ст.“, in: Unus pro omnibus. Валовiчы ў гiсторыi Вялiкага княства Лiтоўскага XV–XVIII стст., складальнiк А. Янушкевiч, Мiнск, 2014, p. 315–332.

Пташицкий С., 1887 – Станислав Пташицкий, Описание книг и актов Литовской Метрики, Санкт-Петербург, 1887.

Рагаускене Р., 2019 – Раймонда Рагаускене, „Канцлер ВКЛ Остафий Волович (ок. 1520–1587) в кругу клиентальной системы“, in: Валовiчы герба «Багорыя», навуковы рэдактар А. Шаланда, Мiнск, 2019, p. 100–108.

Рыбчонак С., 2014 – Сяргей Рыбчонак, „Паходжанне i радавод Валовiчаў XV – пачатку XVII ст.“, in: Unus pro omnibus. Валовiчы ў гiсторыi Вялiкага княства Лiтоўскага XV–XVIII стст., складальнiк А. Янушкевiч, Мiнск, 2014, p. 15–107.

Рыбчонак С., 2015 – Сяргей Рыбчонак, „Радавод Iллiнiчаў у XV–XVI стст.“, in: Р. Аляхновiч, С. Рыбчонак, А. Шаланда, Род Iллiнiчаў у Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм у XV–XVI стст., радавод, гербы, уладаннi, Мiр, 2015, p. 25–136.

Слiж Н., 2015 – Наталья Слiж, Шлюбныя i пазашлюбныя стасункi шляхты Вялiкага Княства Лiтоўскага ў XVI–XVII стст., Смаленск, 2015.

Шаланда А., 2009 – Аляксей Шаланда, „Замкавы суд у Гарадзенскiм павеце (другая палова XV – 1566 г.)“, in Гарадзенскi палiмпсест, 2009: Дзяржаўныя ўстановы i палiтычнае жыццё XVI–XX ст., Гoрадня, 2009, p. 8–34.

1 Unus pro omnibus, 2014; Валовiчы герба „Багорыя“, 2019.

2 Žr. naujausią studiją: L. Jovaiša, 2018, p. 83–167.

3 С. Рыбчонак, 2014, p. 45–46. Jis dar minimas monografijos p. 25, 32, 33, 39, 41, 78, 79, 225, 316, 317 ir 455.

4 С. Рыбчонак, 2014, p. 32, 45.

5 АВАК, т. 7, № 3, c. 6; Archiwum książąt Sanguszków, t. 3, 1890, nr CCCLXIX, s. 352–353; С. Рыбчонак, 2014, p. 39, 45.

6 С. Рыбчонак, 2014, p. 32; Unus pro omnibus, 2014, p. 455.

7 С. Рыбчонак, 2014, p. 45–46.

8 Российский государственный архив древних актов, ф. 389 (Литовская Метрика), ед. хр. 239 (toliau – RGADA, f. 389, LM 239), l. 31v–35. Tai valdovo teismo knyga, kurioje užfiksuota vos pusmečio (nuo 1551 m. liepos iki gruodžio) Žygimanto Augusto juridinė veikla.

9 Pastaruoju metu į šį dokumentą atkreipė dėmesį Raimonda Ragauskienė, bet jai rūpėjo tik Eustachijaus Valavičiaus vaidmuo teismo procese. Žr. Р. Рагаускене, 2019, p. 105.

10 С. Пташицкий, 1887, p. 115–116.

11 RGADA, f. 389, LM 239, l. 31v–35.

12 Ibidem, l. 31.

13 Ibidem, l. 31v.

14 Ibidem, l. 32.

15 Ibidem, l. 34v.

16 Identifikuoti asmenį nepavyko. Du Strašai (kambarinis Stays / Strasch ir tarnas Strasch Mathias) įrašyti į Žygimanto Augusto dvaro sąskaitų knygą. Žr. Lietuvos dk Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos, p. 60, 68, 320.

17 RGADA, f. 389, LM 239, l. 34v.

18 Ibidem.

19 P. Borowik, 2005, p. 85, 287 nuoroda.

20 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. 1177, ap. 1, b. 4520, l. 2. Plg. P. Borowik, 2005, s. 85; Województwo Trockie, 2009, p. 282.

21 Pavardė neabejotinas lituanizmas. Žr. Senasis K. Sirvydo žodynas, 1997, p. 381 (originalo p. 179); K. Jablonskis, 1941, p. 109–110.

22 LM 523, p. 77.

23 Jacko Mikulinicz – žr. P. Borowik, 2005, p. 85.

24 Ibidem, p. 85, 287 nuoroda.

25 LM 19 TBK, Nr. 121, p. 159.

26 Taip siūlo Aleksejus Šalanda. Žr. А. Шаланда, 2009, p. 12.

27 1522 09 09 d. dokumente minimas dvaro maršalkos Jurgio Iljiničiaus tarnybininkas Andriejus Kučas greičiausiai buvo Onos vyro tėvas. Žr. LM 12, Nr. 47, p. 147; С. Рыбчонак, 2015, p. 131.

28 XVI a. antrojoje pusėje Nalivos dvaras buvo jau Pauliaus Valavičiaus dukters Apolonijos nuosavybė. Žr. С. Рыбчонак, 2014, p. 79.

29 1529 01 29 d. dokumente minimas Smolensko bajoras Mikula Vosylevičius ir jo sūnūs Jackus, Teodoras ir Steponas. Žr. LM 25, Nr. 141, p. 202.

30 LVIA, f. 1177, ap. 1, b. 4520, l. 3–4.

31 LM 523, p. 77.

32 Н. Слiж, 2015, p. 451, 10 nuoroda.

33 Ibidem, p. 451–452; J. Bardach, 1970, p. 282, 291; С. Рыбчонак, 2014, p. 45.

34 пани Марына Леоневна Кумпелевна. Žr. АВАК, т. 17, № 992, с. 414. Dokumentas išverstas į lietuvių kalbą (LDK kasdienis gyvenimas, 2001, Nr. 68, p. 267–268); АВАК, т. 21, № 393, с. 250–251.

35 LVIA, Lietuvos Metrika (mikrofilmai), knyga 34, l. 248v. Plg. Н. Слiж, 2015, p. 451, 10 nuoroda.

36 LVIA, Lietuvos Metrika (mikrofilmai), knyga 34, l. 249. Beje, 1557 m. teisme apkaltinusi kitą savo giminaitį, Grigalių Markaitį Valavičių, jos Meleškovičių „dvarelio“ nusiaubimu, teigė jį užrašiusi po mirties „savo vaikams“. Žr. АВАК, т. 21, № 393, c. 250.

37 Yra išlikęs 1504 m. rugsėjo 15 d. Ldk Aleksandro privilegijos, patvirtinusios Leono Kumpio nekilnojamojo turto pirktį iš Gardino bajorų Meleškavičių, nuorašas. Žr. LVIA, f. 1177, ap. 1, b. 4520, l. 2–3. Plg. P. Borowik, 2005, p. 85.

38 С. Рыбчонак, 2014, p. 46, 78, 79; У. Падалiнскi, 2014, p. 317; Unus pro omnibus, 2014, p. 455.

39 RGADA, f. 389, LM 239, l. 32. Žr. 1 priedą.

40 PLS, p. 80–81 (I skyriaus 18 straipsnis).

41 RGADA, f. 389, LM 239, l. 34v.