[1]
Droysen J.G. 2018. Art and Method. Lietuvos istorijos studijos. 42, (Dec. 2018), 93-104. DOI:https://doi.org/10.15388/LIS.2018.42.12390.