[1]
Gudavičius E. 2020. A Few Comments on Our Young Historika. Lietuvos istorijos studijos. 45, (Jul. 2020), 22-28. DOI:https://doi.org/10.15388/LIS.2020.45.2.