[1]
Stasiulis S. 2015. Important Study about the Lost and Found World of Litvaks. Lietuvos istorijos studijos. 35, (Aug. 2015), 157-159. DOI:https://doi.org/10.15388/LIS.2015.35.8360.