Krutulys T. (2018). ECCE HISTORICUS, OR THE MARCH OF CLIO THROUGH LITHUANIA. Lietuvos Istorijos Studijos, 40, 133-139. https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.11629