Gudavičius E. (2020). A Few Comments on Our Young Historika. Lietuvos Istorijos Studijos, 45, 22-28. https://doi.org/10.15388/LIS.2020.45.2