Krutulys, Titas. 2018. “ECCE HISTORICUS, OR THE MARCH OF CLIO THROUGH LITHUANIA”. Lietuvos Istorijos Studijos 40 (February), 133-39. https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.11629.