Kronika
Chronicles
Literatūra 2013 Nr. 3, T. 55
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2013.3.2496
PDF

How to Cite

2013 Nr. 3, T. 55 L. (2013) “Kronika”, Literatūra, 55(3), pp. 120-121. doi: 10.15388/Litera.2013.3.2496.

Abstract

2013 metai Klasikinės filologijos katedroje

Klasikinės filologijos katedros dėstytojų 2013 metais išleistos knygos

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)