Vidurio Europos komparatyvistikos pamokos
Articles
Audinga Peluritytė-Tikuišienė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2011.1.2689
PDF

How to Cite

Peluritytė-Tikuišienė A. (2011) “Vidurio Europos komparatyvistikos pamokos”, Literatūra, 53(1), pp. 31-47. doi: 10.15388/Litera.2011.1.2689.

Abstract

Šiame straipsnyje supažindinama su dviem autoritetingais čekų ir slovakų komparatyvistikos tyrinėtojas, pristatomos jų idėjos, tikslai, vartojamas tyrimų instrumentarijus. Dvi skirtingos istorijos ir literatūros istorijos tyrimų metodikos eksponuoja ne tik dvi skirtingas literatūrologines tradicijas, bet ir ideologijas. Vienas iš solidžiausių šiuolaikinių čekų komparatyvistų Vladimír’as Svaton’as yra klasikinės komparatyvistikos atstovas, kurio požiūris į istoriją remiasi linearios istorijos samprata ir progresyvaus sąmoningumo idėja. Toks požiūris ir tokia idėja yra nulemti tikėjimo pažanga: bėgant laikui visi komparatyvistikos neatitikimai bus užfiksuosi, o klaidos ištaisytos. Slovakų komparatyvisto Peter’io Zajac’o apžvalginio žemėlapio modelį būtų galima laikyti ciklinės laiko terorijos modeliu, kuris iš esmės ignoruoja linearaus laiko ideologiją, pristatydams kitokias skirtingų literatūrų lyginimo galimybes. Apžvalginio žemėlapio idėja yra įvairių istorinių procesų sinchronizacija, nes lygindamas literatūrų istorijas Zajac’as remiasi jau labiau apibendrinta literatūrologijos, kultūrologijos informacija, bet ne kruoščiu kurių nors kūrinių lyginimu. Šiuo požiūriu, apžvalginį žemėlapį galėtume suvokti kaip tų aukštesnių komparatyvistikos tikslų įgyvendinimo projektą.

The comparatyvistic’s lessons of Central Europe
Audinga Peluritytė-Tikuišienė

Summary
Two Czech and Slovak comparative literature authorities, their ideas, goals, research instrumentation used are introduced in this article. Two different history and literaty history investigation methodologies exhibit not only two differen literatology traditions but idealogies too. Vladimir Svaton, one of the greatest contemporary Czech comparatists, is an exponent of classical comparativism whose approach to history is based on a linear conception of history and idea of progressive consciousness. Such approach and such idea are determined by belief in progress: all comparative inadequacies will be noted and mistakes corrected, with time. The review map of Slovak comparatist Peter Zajac can be regarded as a model of cyclic time theory, which in essence ignores the linear time ideology, presenting other possibilities of comparing different literaturies. In this approach one could interpret the review map as the project of realizing those higher comparative goals.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy