[1]
Baliutytė E. 2019. “Don’t go picking apples with the devil”: the myth of Faust in the works of Eduardas Mieželaitis. Literatūra. 61, 1 (Dec. 2019), 78-89. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2019.1.4.