[1]
Baliukonis S. 2020. The Athenian against Atheists: Theological Persuasion in Plato’s Laws. Literatūra. 62, 3 (Dec. 2020), 18-30. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2020.3.2.