[1]
Veteikis T. 2015. The problem of the authorship of the Greek Odarion to Saint Casimirus (1604). Literatūra. 48, 3 (Jan. 2015), 89-103. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2006.3.8060.