[1]
Šmitienė G. 2015. The Own Lived Town: Contribution to Personal Identity. Literatūra. 48, 1 (Jan. 2015), 59-76. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2006.1.8084.