Baliutytė E. (2019). “Don’t go picking apples with the devil”: the myth of Faust in the works of Eduardas Mieželaitis. Literatūra, 61(1), 78-89. https://doi.org/10.15388/Litera.2019.1.4