Kudulytė-Kairienė A. (2010). The Scoptic Epigrams of Lucillius. Literatūra, 52(3), 21-33. https://doi.org/10.15388/Litera.2010.3.7702