Kardelis N. (2010). A scholarly monument to Malta’s history. Literatūra, 52(3), 101-105. https://doi.org/10.15388/Litera.2010.3.7709