Veteikis T. (2015). The problem of the authorship of the Greek Odarion to Saint Casimirus (1604). Literatūra, 48(3), 89-103. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.3.8060