Šmitienė G. (2015). The Own Lived Town: Contribution to Personal Identity. Literatūra, 48(1), 59-76. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.1.8084