Bartoshevich-Zhagel O. “No, I Will Not Hide from the Great Mess…”: Mandelstam and Akhmatova. Literatūra, v. 62, n. 2, p. 154-170, 2 Nov. 2020.