Baliutytė Elena. 2019. “‘Don’t Go Picking Apples With the devil’: The Myth of Faust in the Works of Eduardas Mieželaitis”. Literatūra 61 (1), 78-89. https://doi.org/10.15388/Litera.2019.1.4.