Baliukonis Simonas. 2020. “The Athenian Against Atheists: Theological Persuasion in Plato’s Laws”. Literatūra 62 (3), 18-30. https://doi.org/10.15388/Litera.2020.3.2.