Kudulytė-Kairienė Audronė. 2010. “The Scoptic Epigrams of Lucillius”. Literatūra 52 (3), 21-33. https://doi.org/10.15388/Litera.2010.3.7702.