Veteikis, Tomas. 2015. “The Problem of the Authorship of the Greek Odarion to Saint Casimirus (1604)”. Literatūra 48 (3), 89-103. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.3.8060.