Baliutytė E. (2019) “‘Don’t go picking apples with the devil’: the myth of Faust in the works of Eduardas Mieželaitis”, Literatūra, 61(1), pp. 78-89. doi: 10.15388/Litera.2019.1.4.