Kardelis N. (2010) “A scholarly monument to Malta’s history”, Literatūra, 52(3), pp. 101-105. doi: 10.15388/Litera.2010.3.7709.