Veteikis T. (2015) “The problem of the authorship of the Greek Odarion to Saint Casimirus (1604)”, Literatūra, 48(3), pp. 89-103. doi: 10.15388/Litera.2006.3.8060.