[1]
Karikovas E. 2015. Self-approximation of periodic Hurwitz zeta-functions. Nonlinear Analysis: Modelling and Control. 20, 4 (Oct. 2015), 561-569. DOI:https://doi.org/10.15388/NA.2015.4.7.