[1]
Urbavičiūtė M. and Petreikis L. 2020. Blocking access to websites as a measure of copyright protection. Vilnius University Open Series. 4 (Nov. 2020), 69-97. DOI:https://doi.org/10.15388/OS.TMP.2020.4.