[1]
Snukiškienė I. 2020. Truth in Language: Textual Data Analysis. Vilnius University Open Series. 5 (Dec. 2020), 416-432. DOI:https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.21.