Snukiškienė I. (2020). Truth in Language: Textual Data Analysis. Vilnius University Open Series, (5), 416-432. https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.21